تفاوت میان نسخه‌های «کانال یک (آمریکا)»

فرکانس جدید
(سایت جدید نوشته شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(فرکانس جدید)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
| کانال زمینی ۱ =
|ماهواره ۱ = [[هاتبرد]]
| کانال ماهواره ۱ = 0frفرکانس جدید -فرکانس‌: 11541. /v/2200 22500
|ماهواره ۲ =
| کانال ماهواره ۲ =
کاربر گمنام