باز کردن منو اصلی

تغییرات

منبع دارد ولی ضعیف
{{بدونبهبود منبع}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = عقاید یک دلقک