تفاوت میان نسخه‌های «مدیر سیستم»

←‏ابزار های مدیر سیستم: شوربختانه این فهرست ارزش دانشنامه‌ای ندارد، سوگیرانه است و علمی نیست
(sendmail)
(←‏ابزار های مدیر سیستم: شوربختانه این فهرست ارزش دانشنامه‌ای ندارد، سوگیرانه است و علمی نیست)
*[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA مرکز عملیات امنیت]
*[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87 تحلیل گر شبکه]
== ابزار های مدیر سیستم ==
یک مدیر سیستم میتواند از ابزارهای زیر استفاده نماید :
*snort
*web server : apache , nginx
* iptables
*gnu/linux
*wireshark
* ettercap
* nmap
*ldap
*kerberos
* samba
*squid
* ssh
* mysql
* openssl
*openvas
*nessus
*vega
*vnc
*bash
*zsh
* shell scripting
*netcat
*tcpdump
* weblogic
* cacti
* nagios
*zabbix
*zebra
*systemd
*upstart
*firewall
*utm
*ftp
*sftp
*smtp,pop3
* sendmail
 
== منابع ==
{{پانویس}}