تفاوت میان نسخه‌های «تلویزیون واقع‌نما»

جز
(افزودن مفهوم واقع نما و دلیل نمام گذاری این ژانر)
برخی مسابقه‌ها و برنامه‌های گفتگو محور که بر اساس طرحی مشخص ولی بدون فیلمنامهٔ مدون تهیه شده باشند نیز از زمره واقع‌نماها به‌شمار می‌آیند.<ref>واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)</ref>
 
در ايناین گونه برنامه ها،برنامه‌ها، به جاي هنرپيشهجای هايهنرپیشه‌های حرفه‌ايحرفه‌ای و تعليمتعلیم ديده،دیده، مردم عادي،عادی، دانشجویان، دانشمندان جوان و یا اعضای یک خانواده و یا گروه هایگروه‌های دوستی حضور دارند که در موقعيت هايموقعیت‌های ویژه و تجربه‌نشده‌ای قرار می‌گیرند و فعاليتفعالیت و عکس العمل واقعيواقعی آنان در آن موقعيتهاموقعیتها به تصويرتصویر کشيدهکشیده مي شودمی‌شود. ايناین موقعيت‌هايموقعیت‌های خاص و شرايطيشرایطی که شرکت کنندگان در ايناین برنامه با آن درگيردرگیر هستند و وظايفيوظایفی که بايدباید انجام دهند از قبل توسط تيمتیم توليدتولید برنامه طراحيطراحی شده است اما آنچه که شرکت کنندگان انجام مي‌دهندمی‌دهند بر اساس متن از پيشپیش نوشته شده و سناريوسناریو نيستنیست بلکه عمل و عکس العمل طبيعيطبیعی آنها در آن شرایط است و به همينهمین سبب است که ايناین ژانر Reality Show ناميده مينامیده شودمی‌شود.
 
سریالهای واقع نما Reality-TV برنامه‌های تلویزیونی می‌باشند که با محوریت واقعیت و هدف سرگرم سازی و نه فقط [[اطلاع رسانیاطلاع‌رسانی]] در شرایطی بین واقعیت و خیال تعربف می‌شود اینکه چه مقدار این برنامه‌ها برمبنای داستانهای از پیش تهیه شده باشند و یا تماماً برمبنای واقعیت تمام پیش بروند به نوع و هدف‌گذاری این برنامه‌ها برمیگردد. ژانرهای مستند گونه‌ها اگر بیشتر از محصولات و فیلمهای رویاپردازانه هالیوود نشوند از آنها کمتر نیستند. گونه‌ای شاخص از این برنامه‌ها در ژانر مسابقات همراه با سرگرمی برمیگردد که عده‌ای باید با گذراندن مراحل مسابقه خود را به مرحلهٔ آخر برسانند.
 
== برنامه‌های نمونه ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش