پولیبیوس: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابرابزار
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جز (ابرابزار)
[[پرونده:Philopoemen David Angers Louvre LP1556.jpg|بندانگشتی|upright| تندیس پولیبیوس.]]
 
'''پولیبیوس''' (حدود ۲۰۵-۱۲۵۲۰۵–۱۲۵ ق م) تاریخ‌نویس اهل [[مگالوپولیس]] [[آرکادیا]] (واقع در شبه‌جزیرهٔ [[پلوپونز]] یونان) بود.
 
اثر مشهور او ''[[تواریخ]]'' نام دارد که دربارهٔ تاریخ روم و کشورهای اطراف است.<ref>{{پک|آدمیت|۱۳۷۵|ک=اطلاعات سیاسی - اقتصادی|ص=۲۸}}</ref>
 
پوليبيوسپولیبیوس در ۸۲ سالگيسالگی درگذشت‌درگذشت. او مورخ‌،مورخ، جغرافي‌دانجغرافی‌دان و [[رواقيرواقی]] معروفی بود که بايدباید نخستيننخستین مورخ تاريختاریخ جهان دانسته شود. پولیبیوس صرف‌نظر از سبكش‌،سبکش، يكيیکی از بزرگ‌ترينبزرگ‌ترین مورخان است‌است.<ref>مقدمه بر تاریخ علم، نوشته جورج سارتون، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگیفرهنگی، ، صفحهصفحهٔ ۲۰۱</ref>
 
او تاريختاریخ يونانیونان و [[روم]] را در ۴۰ كتابکتاب نوشت‌،نوشت، كهکه بيشتربیشتر به‌به سال‌هايسال‌های ۲۲۰ تا ۱۴۶ ق م مربوط مي‌شدمی‌شد. در مقدمهٴ مفصل اثرش (كتاب‌هايکتاب‌های اول و دوم‌دوم) هدف‌هدف و نظريهٴنظریهٴ تاريختاریخ را مطرح كردکرد: هدف تاريختاریخ اثبات حقيقتحقیقت و تعليمتعلیم است‌،است، و اصول اساسياساسی آن‌آن عبارت است از (۱) مطالعهٴ اسناد؛ (۲) مطالعهٴ [[جغرافياجغرافیا]]؛ (۳) مطالعهٴ [[سياستسیاست]] و علم نظام‌نظام.<ref>مقدمه بر تاریخ علم، نوشته جورج سارتون، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، فرهنگی، صفحهصفحهٔ ۲۰۱</ref>
 
پوليبيوسپولیبیوس براي‌برای [[جغرافيايجغرافیای انسانيانسانی]] اهميتاهمیت زياديزیادی قايلقایل شد و لزوم توصيفتوصیف زمينهٴزمینهٴ جغرافياييجغرافیایی حوادث بشريبشری را تأكيدتأکید كردکرد. او خود مقدار بسياربسیار معتنابهيمعتنابهی از معلومات جغرافياييجغرافیایی دست اول داشت‌،داشت، سفرهاي‌سفرهای دور و درازيدرازی كردهکرده بود و معلومات فراوانيفراوانی داشت‌داشت.<ref>مقدمه بر تاریخ علم، نوشته جورج سارتون، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، فرهنگی، صفحهصفحهٔ ۲۰۱</ref>
 
تأليفاتش مرحلهٴ مهمي در تاريخ فكري يونان‌ به شمار مي‌رود، در اينجاست كه براي نخستين بار روح يوناني با روح رومي واقعاً تماس پيدا مي‌كند.<ref>مقدمه بر تاریخ علم، نوشته جورج سارتون، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، صفحه ۲۰۱</ref>
 
تأليفاتشتألیفاتش مرحلهٴ مهميمهمی در تاريختاریخ فكريفکری يونان‌یونان به شمار مي‌رود،می‌رود، در اينجاستاینجاست كهکه برايبرای نخستيننخستین بار روح يونانيیونانی با روح روميرومی واقعاً تماس پيداپیدا مي‌كندمی‌کند.<ref>مقدمه بر تاریخ علم، نوشته جورج سارتون، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، فرهنگی، صفحهصفحهٔ ۲۰۱</ref>
 
== پانویس ==
 
== منابع ==
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = آدمیت| نام =فریدون| عنوان = انتقاد عقل تاریخی | ژورنال = اطلاعات سیاسی - اقتصادی| شماره = ۱۰۹ و ۱۱۰ | سال = ۱۳۷۵}}
{{مستند کردن}}
{{تاریخ‌نگار-خرد}}