باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏ایران: گیلکی مازنی
==ایران==
{{نوشتار وابسته|مردمان ایرانی}}
بتازگی در سال 2013 پژوهشی در خصوص پراکندگی ژنتیکی [[اقوام ساکن ایران]] شامل [[فارس|فارس ها]]، [[کردها]]، [[آذری ها]]، [[ارمنی ها]] و ...) انجام شده است. طبق این بررسی فارس ها، ارمنی ها و [[قشقایی ها]] قرابت زیادی با یکدیگر دارند. طبق این پژوهش ها آذری های ایران بیشتر با [[گرجی ها]] قرابت دارند تا دیگر اقوام ساکن ایران. حال آنکه آذری های ناحیه [[قفقاز]] ویژگی ژنتیکی متفاوتی از آذری های ساکن ایران دارند و موقعیتی میان آذری ها/گرجی ها از یک سو و ایرانی ها/ترک ها از سوی دیگر دارند. <ref name="Derenko">Derenko, M., Malyarchuk, B., Bahmanimehr, A., Denisova, G., Perkova, M., Farjadian, S., & Yepiskoposyan, L. (2013). [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080673 Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians]. PloS one, 8(11), e80673.</ref>{{ارجاع دست دوم}}
 
رایج ترین رده [[دی‌ان‌ای میتوکندریایی]] در ایران، موسوم به U3b3، محدود به جمعیت های ساکن ایران و قفقاز است، در حالی که زیرخوشه U3b1a با کل ناحیه خاورمیانه مشترک است. <ref name="plosone.org">{{cite web|url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080673|title=Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians|accessdate=2 January 2015}}</ref>
 
پژوهش دیگری که در خصوص جمعیت های [[گیلکی]] و [[مازندرانی]] شمال ایران انجام شده است، بر اساس دی‌ان‌ای میتوکندریایی نشان می دهد که آنان با مردم [[قفقاز جنوبی]] اشتراک ژنتیکی دارند. نشانه های [[زبان شناختی]] شباهت [[زبان مازندرانی]] و [[زبان گیلکی]] با [[زبان های قفقازی]] نیز مؤید این فرضیه است. اما <ref name="sciencedirect.com">{{cite web|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982206011390|title=''Concomitant Replacement of Language and mtDNA in South Caspian Populations of Iran''|accessdate=4 April 2014}}</ref>
 
== آناتولی ==