تفاوت میان نسخه‌های «مارپیچ سکوت»

#
# اطلاعات در مورد فضای نظری را از دو منبع بدست می‌آورند
# * مشاهدات شخصی / ارتباط میان فردی
# * رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون
#
# رسانه‌های جمعی تصویر نسبتاً هماهنگی از واقعیت را منتشر می‌کنند،
۵۹

ویرایش