تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

#
# اطلاعات در مورد فضای نظری را از دو منبع بدست می‌آورند
* مشاهدات شخصی / ارتباط میان فردی
* رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون
#
# رسانه‌های جمعی تصویر نسبتاً هماهنگی از واقعیت را منتشر می‌کنند،
۵۹

ویرایش