تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

# حوزه عمومی: به نظر نیومن([//nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann])انسان، به شدت وابسته به محیط اطراف خویش است. فرد از طریق رسانه‌های جمعی اطلاعات اطراف خویش را کسب می‌کند و با کمک همان اطلاعات نظر شخصی خود را بوجود میاورد. از آنجا که رسانه‌ها در حوزه عمومی عمل می‌کنند و مداوم تعداد بیشتری از مردم را جذب می‌کنند توانایی ایجاد گرداب سکوت و تقویت آنرا نیز دارا هستند. شخصی که فکر می‌کند نظر او با دیدگاه غالب سازگار است، بیشتر تمایل دارد نظر خود را بازگو کند تا شخصی که مخالف دیدگاه غالب است و متقاعد نشده.
#
 
 
== ماهیت نظریه گرداب سکوت ==
# مردم از انزوای اجتماعی هراسانند.
#
# برای جلوگیری از انزوا، فضای نظری را از نزدیک تحت نظارت قرار می‌دهند.
#
# اطلاعات در مورد فضای نظری را از دو منبع بدست می‌آورند:
* ##مشاهدات شخصی / ارتباط میان فردی
* ##رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون
#
#
# رسانه‌های جمعی تصویر نسبتاً هماهنگی از واقعیت را منتشر می‌کنند،
#
# با گذشت زمان تنها تعداد کمی از مردم ابراز نظری در برابر افکار عمومی غالب خواهند داشت. عقاید مخالف در گرداب سکوت از بین خواهند رفت. اما مردم هسته اصلی را تشکیل می‌دهند، آنها می‌توانند فرایند گرداب جدیدی را آغاز کنند که در نهایت یک نظر دیگر نیز منقرض گردد.
#
#
 
۵۹

ویرایش