تفاوت میان نسخه‌های «صمد سرداری‌نیا»

برچسب: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
 
== کتاب‌ها ==
تألیفات:
لیست کتابهایی که سرداری‌نیا تألیف نموده‌اند:
* ''[[تاریخچه تئاتر آذربایجان]]'' (1357)
* ''[[علی مسیو؛ رهبر مرکز غیبی تبریز]]'' (۱۳۵۹)
* ''[[تاریخ روزنامه و مجله‌های آذربایجان]]'' (؟1360)
* ''[[نقش مرکز غیبی تبریز در انقلاب مشروط‌یت ایران]]'' (۱۳۶۳)
* ''[[باقرخان سالار ملی]]'' (۱۳۶۹)
* ''[[مشاهیر آذربایجان (درجلد دو جلداول)]]'' (۱۳۷۹1370)
* ''[[ملانصرالدین در تبریز]]'' (؟1371)
* ''[[تبریز در نهضت تنباکو]]'' (؟1377)
* ''[[آذربایجان پیشگام جامعه مدنی]]'' (؟1377)
* ''[[مشاهیر آذربایجان (جلد دوم)]]'' (۱۳۷۹)
* ''[[ایروان یک ولایت مسلمان نشین بود]]'' (؟1380)
* ''[[تبریز شهر اولین‌ها]]'' (۱۳۸۱)
* ''[[دارالفنون تبریز، دومین مرکز آموزش عالی ایران]]'' (۱۳۸۲)
* ''[[قتل‌عام مسلمانان در دو سوی ارس]]'' (۱۳۸۵1383)
* ''[[تبریز مهد صنعت چاپ در ایران]]'' (۱۳۸۴)
* ''[[قره‌باغ در گذرگاه تاریخ]]'' (۱۳۸۴)
* ''[[سیری در تاریخ آذربایجان]]'' (۱۳۸۶)
* ''[[امیرحشمت نیساری؛ قهرمان مشروطه]]'' (؟1394)
* ''[[تبریز شهر اولین‌ها]]'' (۱۳۸۱)
 
* ''[[قتل‌عام مسلمانان در دو سوی ارس]]'' (۱۳۸۵)
ترجمه ها:
* ''[[دارالفنون تبریز، دومین مرکز آموزش عالی ایران]]'' (۱۳۸۲)
* ''[[جنگ قره‌باغ]]'' نوشته: ضیاالدین سلطانوف (۱۳۸۴)
* ''[[باکو شهر نفت و موسیقی]]'' نوشته: مناف سلیمانوف (۱۳۸۵)
* ''[[جنگ قره‌باغ]]'' (۱۳۸۴)
 
* ''[[مشاهیر آذربایجان (در دو جلد)]]'' (۱۳۷۹)
آثار منتشر نشده:
* ''[[نقش مرکز غیبی تبریز در انقلاب مشروط‌یت ایران]]'' (۱۳۶۳)
* ''[[علیتاریخ مسیو؛صدساله رهبر مرکز غیبیبلدیه تبریز]]'' (۱۳۵۹)
* ''[[نگارگران بزرگ آذربایجان]]''
* ''[[باقرخان سالار ملی]]'' (۱۳۶۹)
* ''[[تاریخ مطبوعات آذربایجان]]''
* ''[[ملانصرالدین در تبریز]]'' (؟)
* ''[[تاریخچه تئاترمشاهیر آذربایجان (جلد سوم)]]'' (؟)
* ''[[آذربایجان سرزمین عیاران]]''
* ''[[تاریخ روزنامه و مجله‌های آذربایجان]]'' (؟)
* ''[[مار خالدار]]'' (رمان تاریخی)، نوشته: مصطفی چمنلی [ترجمه]
* ''[[ایروان یک ولایت مسلمان نشین بود]]'' (؟)
* ''[[سال های خونین]]''، نوشته: محمدسعید اردوبادی [ترجمه]
* ''[[تبریز در نهضت تنباکو]]'' (؟)
* ''[[آذربایجان پیشگام جامعه مدنی]]'' (؟)
* ''[[قره باغ در گذرگاه تاریخ]]'' (؟)
* ''[[امیرحشمت نیساری؛ قهرمان مشروطه]]'' (؟)
 
== منابع ==
۵

ویرایش