تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

# تأثیر رسانه‌ها بد و قابل سرزنش است.
#
# مردم با ترس مداوم از انزوای اجتماعی زندگی می‌کنند. یک نگرش که توسط اکثریت مردم به اشتراک گذاشته نشده باشد و در نتیجه هیچ پشتیبانی مردمی هم ندارد، می‌تواند به انزوای اجتماعی فرد منجرشود. آنجادر چنین شرایطی تمایل پیوستن به نگرش غالب آنچنان رشد می‌کند بطوریکهکه بقیه تصوراتدیدگاه های شخص از بین می‌روند.
#
 
۵۹

ویرایش