تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

# انباشتگی: پیام‌های رسانه‌ای تکرار می‌شود (موضوع در روزنامه، در تلویزیون، در اینترنت). بدلیل تکرار خبر در فواصل منظم احتمال اینکه فرد اخبار را نشنیده باشد بسیار کم است. (یک بولتن خبری هر ساعت)
#
# هماهنگی: مردم برایبدلیل ترس از انزوای اجتماعی خود را با دیدگاه‌های غالب هماهنگ می‌سازند، آنها تلاش می‌کنند خودشان را آنگونه که درکپذیرفته شوند با افکار عمومی همگام سازند. این امرقانون برای ایستگاه‌های تلویزیونی نیز معتبر است، زیرا آنها نیز روی عقایددیدگاه های جمعی حساب می‌کنند، [[روزنامهاین نگاران]]خبرنگاران تصمیم می‌گیرندهستند که تصمیم می‌گیرند چه موضوعاتموضوعاتی دارای ارزش خبری هستند یا نهخیر. انتخاب روزنامه نگاران اغلب مشابه هستند و آنها همچنین خودشان را آنچنان با نگرش‌های غالب وفق می‌دهند که ساخت گزارش از رویدادهای خاص در رسانه‌های مختلف تا حدحدود زیادی با یکدیگر سازگار باشد. «[//en.wikipedia.org/wiki/Pack_journalism بسته روزنامه‌نگاری]» به این پدیده اشاره دارد.
#
# حوزه عمومی: به نظر نیومن([//nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann])انسان، به شدت وابسته به محیط اطراف خویش است. فرد از طریق رسانه‌های جمعی اطلاعات اطراف خویش را کسب می‌کند و با کمک همان اطلاعات نظر شخصی خود را بوجود میاورد. از آنجا که رسانه‌ها در حوزه عمومی عمل می‌کنند و مداوم تعداد بیشتری از مردم را جذب می‌کنند توانایی ایجاد گرداب سکوت و تقویت آنرا نیز دارا هستند. شخصی که فکر می‌کند نظر او با دیدگاه غالب سازگار است، بیشتر تمایل دارد نظر خود را بازگو کند تا شخصی که مخالف دیدگاه غالب است و متقاعد نشده.
۵۹

ویرایش