باز کردن منو اصلی

تغییرات

عقاید یک دلقک (فیلم ۱۹۷۶)
{{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|عقاید یک دلقک (فیلم ۱۹۷۶)}}
{{بهبود منبع}}
{{جعبه اطلاعات کتاب