تفاوت میان نسخه‌های «راه شاهی»

نظریه ویلیام رمزی + منبع آکادمیک
(نظریه های محققان + منبع آکادمیکW. Kleiss, Ein Abschnitt der Acheamenidischen Konigsstrasse von Pasargade und Persepolis nach Susa, bei Naqsh-i Rustam, AMI 14, 1981)
(نظریه ویلیام رمزی + منبع آکادمیک)
ما فقط دربارۀ دو انتهای راه، شوش و سارد، اطمینان داریم. دو نظر دربارۀ مسیر راه شاهی در آناتولی (ترکیه) وجود دارد: مسیر شمالی که بر اساس روایت هرودوت از رودخانۀ هالیس می گذشته است و مسیر جنوبی که خط سیر معمول تری را در نظر می گیرد که در دوره های پسین تر از آن استفاده می کرده اند.<ref>
W. Kleiss, Ein Abschnitt der Acheamenidischen Konigsstrasse von Pasargade und Persepolis nach Susa, bei Naqsh-i Rustam, AMI 14, 1981. p45-53
</ref>ویلیام رمزی بزرگ ترین متخصص باستان شناسی آناتولی از مسیر شمالی حمایت کرده است که امروزه نیز طرفداران بسیار دارد.<ref>
ٌW. Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, London: John Murrray, 1890
</ref>
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{راه‌های بازرگانی}}
کاربر ناشناس