باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
توجه به این نکته که طرح و خلاصه داستان با هم فرق دارند، ضروری است. در خلاصه داستان هدف نقل موجز و اجمالیِ داستان است در حالی که طرح، روایت نقشه(اسکلت) داستان با تأکید بر سببیت (Causality) داستان شکل گسترده طرحی است که نویسنده پیش از آفرینش داستان آن را ذهنی یا مکتوب طراحی کرده‌است. نسبت طرح و داستان در ادبیات(داستانی) با مفهوم طرح اولیه و نقاشی کامل شده در هنر نقاشی کم شباهت نیست.
 
تعریف طرح بر خلاف تعریف داستان کوتاه کمتر مورد مناقشه قرار گرفته‌است. منتقدین اغلب طرح را نقل وقایع داستان بر اساس سببیت تعریف می‌کنند. [[ادوارد مورگان فوستر]] مثال می‌زند که «سلطان مُرددرگذشت و سپس ملکه مرد» داستان است اما «سلطان مُرددرگذشت و پس از چندی ملکه از اندوه بسیار مُرددرگذشت» طرح است.
طرح را نقشه داستان نیز تعریف کردند.