باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
==ایران==
{{نوشتار وابسته|مردمان ایرانی}}
بتازگی در سال 2013 پژوهشی در خصوص پراکندگی ژنتیکی [[اقوام ساکن ایران]] شامل [[فارس|فارس ها]]، [[کردها]]، [[آذری ها]]، [[ارمنیسیستانی ها]] و ...) انجام شده است. طبق این بررسی فارس ها، ارمنی ها و [[قشقایی ها]] قرابت زیادی با یکدیگر دارند. طبق این پژوهش ها آذری های ایران بیشتر با [[گرجی ها]] قرابت دارند تا دیگر اقوام ساکن ایران. حال آنکه آذری های ناحیه [[قفقاز]] ویژگی ژنتیکی متفاوتی از آذری های ساکن ایران دارند و موقعیتی میان آذری ها/گرجی ها از یک سو و ایرانی ها/ترک ها از سوی دیگر دارند. <ref name="Derenko">Derenko, M., Malyarchuk, B., Bahmanimehr, A., Denisova, G., Perkova, M., Farjadian, S., & Yepiskoposyan, L. (2013). [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080673 Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians]. PloS one, 8(11), e80673.</ref>{{ارجاع دست دوم}}
 
رایج ترین رده [[دی‌ان‌ای میتوکندریایی]] در ایران، موسوم به U3b3، محدود به جمعیت های ساکن ایران و قفقاز است، در حالی که زیرخوشه U3b1a با کل ناحیه خاورمیانه مشترک است. <ref name="plosone.org">{{cite web|url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080673|title=Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians|accessdate=2 January 2015}}</ref>
کاربر گمنام