باز کردن منو اصلی

تغییرات

۵۲ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
| logosize =
| image = Aikido.svg
| imagecaption = آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو در خوشنویسیخوشنويسي ژاپنیژاپني.
| imagesize = 80px
| name = آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو{{سخ}}Aikido{{سخ}}合気道???
| aka =
| date founded =
| country = {{پرچم‌ها|Japan}} [[ژاپن]]
| founder = [[موریههموريهه اوشیبااوشيبا]]{{سخ}}(植芝?? 盛平??, ''Morihei Ueshiba'', ۱۸۸۳????-۱۹۶۹????)
| ancestor_arts = ''[[دایتوریودايتوريو آی‌کیآي‌کي جوجوتسو]]''؛ [[جووجوتسو]]، ''[[کن‌جوتسو]]''، ''[[سوجوتسو]]''، ''[[بوجوتسو]]''، ''[[ایی‌آی‌جوتسوايي‌آي‌جوتسو]]''، ''[[جوجوتسو]]''.
| notable pract = [[گوزو شیوداشيودا]]، [[موریهیروموريهيرو سایتوسايتو]]، [[کوییچیکوييچي توهیتوهي]]، [[تاداشیتاداشي آبه]]، [[مینورومينورو موچیزوکیموچيزوکي]]، [[نوریاکینورياکي اینواينو]]، [[کنجیکنجي تومیکیتوميکي]]، [[کیشوماروکيشومارو اوشیبااوشيبا]]، [[موریتروموريترو اوشیبااوشيبا]]، [[کریستینکريستين تیسرتيسر]]، [[یوشیمیتسويوشيميتسو یامادايامادا]]، [[استیوناستيون سیگالسيگال]]
}}
'''آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو''' (به [[زبان ژاپنیژاپني|ژاپنیژاپني]]: 合気道??? - به [[روماجیروماجي]]: AikidōAikid? به معنیمعني «طریقتطريقت هماهنگیهماهنگي روح و روان») یکيک [[هنر رزمیرزمي]] [[ژاپن|ژاپنیژاپني]] است. بنیانگذاربنيانگذار ایناين [[ورزش‌هایورزش‌هاي رزمیرزمي|هنر رزمیرزمي]]، [[موریههموريهه اوشیبااوشيبا]] نام دارد که در [[۱۴?? دسامبر]] سال [[۱۸۸۳???? (میلادیميلادي)|۱۸۸۳????]] به دنیادنيا آمد، و اغلب به او لقب استاد بزرگ {{ژاپنیژاپني|O'Sensei グレートティーチャー??????????}} را دادند. هدف اوشیبااوشيبا از خلق ایناين هنر رزمی،رزمي، دفاع بدون آسیبآسيب زدن به حریفحريف بود.
 
== تعريف آي‌کي‌دو ==
== تعریف آی‌کی‌دو ==
به صورت فیزیکیفيزيکي آیکیدوآي‌کي‌دو هنریهنري است که با تغییرتغيير مسیرمسير ها و جنبش هایهاي گوناگون نیروینيروي حریفحريف را بازگردانده و در انتها به قفل مفصل‌هایمفصل‌هاي حریفحريف میمي انجامد.
ایناين ورزش از [[دایتودايتو ریوريو آیکیآيکي جوجیتسوجوجيتسو]] مشتق شده که گفته میشودميشود موریههموريهه اوشیبااوشيبا در اواخر سال ۱۹۲۰???? میلادیميلادي به خاطر عقایدعقايد دیندين [[اوموته-کیوکيو]] ایناين واگراییواگرايي را انجام داده است برخیبرخي دیگرديگر از تکنیک‌هاتکنيک‌ها و گرفتن‌ها نیزنيز از [[کنجیتسوکنجيتسو]] ناشیناشي شده‌است.
 
تمرکز ورزش آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو در مشت و لگدزدن به حریفحريف نیست،نيست، بلکه با استفاده از انرژیانرژي حریفحريف برایبراي بدست آوردن کنترل حریفحريف(ها) یايا دور کردن آن‌ها از خود است. آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو یکيک هنر ایستاايستا نیست،نيست، بلکه تاکیدتاکيد فراوانیفراواني بر حرکات و جنبش‌هایجنبش‌هاي داینامیکدايناميک دارد.<ref>[http://www.aikidofaq.com/introduction.html آشناییآشنايي با آیکیدوآي‌کي‌دو]</ref>
 
هنرجویانهنرجويان ارشد اوشیبااوشيبا رویکردرويکرد هایهاي مختلفیمختلفي به آیکیدوآي‌کي‌دو داشتند ولیولي امروزه آیکیدوآي‌کي‌دو در سراسر جهان در سبک هایهاي مختلفیمختلفي تدریستدريس میشودميشود .
 
==ریشه‌ريشه‌ شناسیشناسي و فلسفه عمومیعمومي کلمه آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو==
[[پرونده:Aïkido-shihoo nage.jpg|بندانگشتیبندانگشتي|چپ|200px|تکنیکتکنيک شیهوشيهو ناگه]]
[[پرونده:Aikido ikkyo.svg|بندانگشتیبندانگشتي|چپ|200px|دیاگرامدياگرام یکیيکي از تکنیکتکنيک هایهاي آیکیدوآي‌کي‌دو به نام "ایاي کیوکيو"]]
[[پرونده:Aikido ikkyo omote ura.png|بندانگشتیبندانگشتي|چپ|200px|دیاگرامدياگرام تکنکیکتکنکيک "ایاي کیوکيو"]]
کلمه ''آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو'' از سه حرف [[کانجیکانجي]] تشکیلتشکيل شده است:
 
* '''Ai | آیآي | ?''' : به معنایمعناي به هم پیوستن،پيوستن، هماهنگیهماهنگي
 
* '''Ki | کیکي | ?''' : به معنایمعناي روح، نیروینيروي درونی،دروني، انرژیانرژي طبیعیطبيعي بدن
 
* '''Do | دو | ?''' : به معنایمعناي راه و روش
 
 
قوانینقوانين "آیکیآيکي" در زبان ژاپنیژاپني (در خارج از محل تمرینتمرين ) به ندرت استفاده میشودميشود و دارایداراي شبهات بسیاریبسياري نیزنيز هست!
 
کلمه '''"آیآي (?)"''' اساساً به معانیمعاني 'هماهنگیهماهنگي, ترکیب،ترکيب، متحد، پیوستنپيوستن به یکدیگر،يکديگر، ملاقات' است برایبراي مثال : 合同?? به معنیمعني اتحاد و ترکیبترکيب ، 合成?? به معنیمعني (مخلوط)، 結合?? به معنیمعني (متحد / ترکیبترکيب / ملحق شدن) ، ? ? به معنیمعني (اتحادیهاتحاديه / اتحاد / انجمن )، ? ? به معنیمعني (ترکیبترکيب / وحدت)، و 合意?? به معنیمعني (توافق)است یکيک شیوهشيوه دیگرديگر معنیمعني برایبراي استفاده در روابط متقابل نیزنيز وجود دارد برایبراي مثال : ? ? ? ? (برایبراي شناختن یکدیگريکديگر? ? ? ? (صحبت کردن / گفت و گو / بحث و مذاکره)، و ? ? ? ? ? ? (ملاقات با تعیینتعيين وقت قبلیقبلي) معنیمعني میشودميشود .
 
کلمه '''"کیکي (?)"''' معمولاً برایبراي توصیفتوصيف احساسات استفاده میشودميشود برایبراي مثال : なになに気がする???????? (من احساسیاحساسي میکنمميکنم) و ? ? ? (احساس / حس) .
ایزايز ایناين واژه به معنیمعني "انرژیانرژي" یايا "نیرونيرو" نیزنيز استفاده میشود،ميشود، به عنوان در ? ? (نیروینيروي برق) و ? ? (انرژیانرژي مغناطیسمغناطيس) تعبیرتعبير میشودميشود. همچنینهمچنين میمي تواندآن را به جمبه هایهاي معنویمعنوي و مردمیمردمي تعمیمتعميم داد به عنوان مثال : ? ? (روح / صفت / خلق و خو) معنیمعني میشودميشود.
 
کلمه '''"دو (?)"''' که در هنر هایهاي رزمیرزمي دیگرديگر مثل [[جودو]] و [[ایاي آیآي دو]] و ... و همچنینهمچنين در واژه معمولیمعمولي مثل (shodōshod?) به معنیمعني خوشنویسیخوشنويسي ژاپنیژاپني ،(KADO) به معنیمعني گل ها و (chadōchad? یايا sadōsad?) به معنیمعني مراسم چایچاي استفاده شده است در حالت کلیکلي به معنیمعني (راه، طریقت،طريقت، شیوهشيوه) است.
 
بنابراین،بنابراين، از نقطه نظر صرفا زبانیزباني ، آیکیدوآي‌کي‌دو به معنیمعني "شیوهشيوه ترکیبترکيب نیرونيرو" است و بر اساس قانون "آیکیآيکي" که در مورد هنرهایهنرهاي رزمیرزمي صحبت میکندميکند ایناين واژه را به معنیمعني "راه هاییهايي برایبراي کنترل مهاجم با حداقل تلاش و نیرونيرو" تعبیرتعبير میکندميکند . ایناين بدینبدين معنیستمعنيست که بایدبايد از ریتمريتم و زمان حمله حریفحريف آگاهیآگاهي پیداپيدا کنیمکنيم و آن را درک کنیمکنيم که ایناين شبیهشبيه اصولیاصولي است که [[جیگاروجيگارو کانو]] (کانو جیگوروجيگورو) بنیانگذاربنيانگذار [[جودو]] معرفیمعرفي کرده است .
 
== روش رزمیرزمي آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو ==
حرکات پایهپايه در آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو حرکات طبیعیطبيعي هستند و بیش‌تربيش‌تر حملات در ایناين سبک به صورت ذاتیذاتي و با الهام از ذات طبیعتطبيعت انجام می‌شوندمي‌شوند. یکيک آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو کار، بدون تلاش برایبراي حمله یايا تهاجم تنها می‌کوشدمي‌کوشد تا خود را با شرایطشرايط هماهنگ کرده و در برابر حملات احتمالیاحتمالي حریفان،حريفان، بدون استفاده از مشت و لگد از خود دفاع نمایدنمايد.
یکيک آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو کار واقعیواقعي بهتر می‌داندمي‌داند که قدرت خود را بدون ضربه زدن به دیگرانديگران یايا بدون تحقیرتحقير آنان، حفظ نمایدنمايد.
 
== سبکهاي آي‌کي‌دو ==
== سبکهای آی‌کی‌دو ==
# آیآي کیکي کایکاي (سبک اصلیاصلي)<ref>[[:w:en:Aikikai (from Template:Aikido)|سبک آیکیآيکي کایکاي در ویکیويکي پدیایپدياي انگلیسیانگليسي]]</ref> <ref>[http://www.aikido.ir آیکیدوآي‌کي‌دو آیآي کیکي کایکاي ایرانايران]</ref>
# آیکیدوآي‌کي‌دو یوشینکانيوشينکان <ref>[http://www.yoshinkan.net/indexE.html آیکیدوآي‌کي‌دو یوشینکانيوشينکان]</ref>
# شینشين شینشين تویستوتويستو<ref>[[:w:en:Shin_Shin_Toitsu_Aikido|سبک شینشين شینشين تویستوتويستو در ویکیويکي پدیایپدياي انگلیسیانگليسي]]</ref>
# تومیکیتوميکي ریوريو<ref>[[:w:en:Tomiki_Aikido|سبک تومیکیتوميکي در ویکیويکي پدیایپدياي انگلیسیانگليسي]]</ref>
# ایواماايواما آیکیدوآي‌کي‌دو <ref>[http://iwamashinshinaikido.com آیکیدوآي‌کي‌دو ایواماايواما]</ref>
 
==تمرینتمرين و پرورش==
در آیکیدو،آي‌کي‌دو، همانطور که تقریباًتقريباً در تمام هنرهایهنرهاي رزمیرزمي ژاپنیژاپني دیدهديده میشودميشود ، هر دو جنبه "جسم" و "روح و روان" مورد پرورش قرار میگیردميگيرد. پرورش جسمیجسمي در آیکیدوآي‌کي‌دو متنوع است به طوریطوري که برایبراي ایناين منظور در هر جلسه با تمرینتمرين هایهاي عمومیعمومي و حتیحتي تمریناتتمرينات خاصیخاصي ایناين مساله را پوشش میدهندميدهند.از آنجا که بخش قابل توجهیتوجهي از هر جلسه آیکیدوآي‌کي‌دو شامل پرورش جسمیجسمي و فکریست،فکريست، اولیناولين چیزیچيزي که اکثر دانش آموزان یادياد میمي گیرندگيرند چگونگیچگونگي پرتاب شدن ، سقوط و یايا به اصطلاح [[اوکمیاوکمي]] است برایبراي ایناين منظور تکنیکتکنيک هایهاي خاصیخاصي برایبراي حمله هر دو نفر پیشبینیپيشبيني شده است. پس از آموختن تکنیکتکنيک هایهاي پایه،پايه، هنرجویانهنرجويان دفاع آزاد علیهعليه حریفحريف هایهاي متعدد و تکنیکتکنيک هایهاي برایبراي دفاع در مقابل سلاح و حتیحتي دفاع با سلاح را تمرینتمرين میکنندميکنند .
 
===نقش مدافع و مهاجم===
آیکیدوآي‌کي‌دو در مرحله اول نیازنياز به دو حریفحريف و شریکشريک تمرینیتمريني برایبراي حرکات از پیشپيش تعیینتعيين شده (کاتا) به جایجاي آزادیآزادي عمل برایبراي یادگیریيادگيري الگویالگوي اولیهاوليه را دارد که به کسیکسي که دفاع میکندميکند اوکه (UKE) و کسیکسي که حمله میکندميکند توریتوري (TORI یايا 取り??) یايا شیتهشيته (shite یايا 仕手??) با توجه به سبک آیکیدوآي‌کي‌دو گویندگويند که در تکنیکتکنيک هاییهايي که توریتوري پرتاب میشودميشود به آن ناگه (NAGE یايا 投げ??) نیزنيز گفته میشودميشود که باروشیباروشي به نام "اوکمیاوکمي" یايا سقوط کردن نیروینيروي تکنیکتکنيک را خنثیخنثي میکندميکند .
هردو نقش اوکه و توریتوري در آیکیدوآي‌کي‌دو ضروریستضروريست ایناين دو نقش بر اصول اختلاط و سازگاریسازگاري بنا شده است بنابراینبنابراين توریتوري شیوهشيوه اجرایاجراي تکنیکتکنيک را میمي آموزد در حالیحالي که اوکه شیوهشيوه کنترل نیرونيرو و انعطاف پذیریپذيري بدن را تمرینتمرين میکندميکند . به شیوهشيوه دریافتدريافت تکنیکتکنيک و فرود آمدن "اوکمیاوکمي" گفته میشودميشود که با ایناين کار نیرونيرو و تعادل خود را بدون آسیبآسيب بازمیگرداندبازميگرداند .
در تکنیکتکنيک هایهاي پیشرفتهپيشرفته گاهیگاهي اوکه تکنیکتکنيک را بازمیگرداندبازميگرداند و یايا به اصطلاح بدل میکندميکند که به ایناين تکنیکتکنيک ها کایشیکايشي وازا (返し技??? kaeshi-waza) میگویندميگويند .
اوکمیاوکمي (Ukemi 受身??) روشیروشي صحیحصحيح برایبراي دریافتدريافت تکنیکتکنيک بدون صدمه برایبراي حریفحريف است که با توجه به محیطمحيط ، تکنیکتکنيک و میزانميزان انرژیانرژي ،عکس العملیالعملي مناسب است که معمولا با خوردن زمینزمين (سقوط) همراه است . به طور کلیکلي اوکمیاوکمي بخش از آیکیآيکي دو به شمار میرودميرود که تضمینیتضميني برایبراي سلامتیسلامتي حریفحريف بعد از تکنیکتکنيک است در غیرغير ایناين صورت تکنیکتکنيک ها با شکستگیشکستگي و پرتاب همراه است .
 
===سلاح ها===
سلاح ها در آیکیدوآي‌کي‌دو مشتمل بر یکيک چوب نسبتا کوتاه (۱۲۰??? سانتیسانتي متریمتري) به نام جو (Jo) ، شمشیرشمشير چوبیچوبي (کن یايا بوکن Bokken) و چاقو به نام تانتو (Tanto) است که امروزه در برخیبرخي باشگاه ها استفاده از سلاح هایهاي گرم و خلع سلاح نیزنيز مطرح شده است . در برخیبرخي سبک ها مثل [[ایواماايواما]] و [[موریهیروموريهيرو سایتوسايتو]] زمان زیادیزيادي را صرف تمرینتمرين با چوب و شمشیرشمشير را تحت نام آیکیجوآيکيجو و آیکیکنآيکيکن میکنندميکنند .
آیکیدوآي‌کي‌دو بر مبنایمبناي دست خالیخالي در مقالا شمشیرشمشير و نیزهنيزه توسعه یافتهيافته پس اساس تمامیتمامي تکنیکتکنيک ها همینهمين منشاء است .
 
 
 
== لباس و رتبه بندیبندي ==
[[File:Folding hakama.jpg|thumb|230px|right|در حال تا کردن [[هاکاما]] مکمل لباس آیکیدوآي‌کي‌دو برایبراي کمربند مشکیمشکي .]]
 
 
! درجه !! کمربند !! رنگ !! نام
|-
| ''کیوکيو'' || [[File:Judo white belt.svg|65px]] || سفیدسفيد || ''مودانشا'' / ''کودانشا''
|-
| ''دان'' || [[File:Judo black belt.svg|65px]] || مشکیمشکي || ''یودانشايودانشا''
|}
 
هنرجویانهنرجويان آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو ( که در خارج از ژاپن به آنها آی‌کی‌دوکاآي‌کي‌دوکا گفته میشودميشود ) به طور کلیکلي با گذراندن مقاطعیمقاطعي به نام "کیوکيو" و پس از آن به درجه "دان" میرسندميرسند . هرچند در برخیبرخي از کلاس ها رنگ هایهاي مختلفیمختلفي استفاده میشودميشود ولیولي در آیکیدوآي‌کي‌دو رنگ کمربند "سفیدسفيد" و "مشکیمشکي" است که نشان دهنده رده "کیوکيو" و رده "دان" است.
معمولا در کلاس ها به افراد زیرزير ۱۶?? سال اجازه بستن کمربند مشکیمشکي یايا ورود به آزمون رده "دان" داده نمیشودنميشود .
لباس مورد استفاده در آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو "آی‌کی‌دوگیآي‌کي‌دوگي" نام دارد که بسیاربسيار شبیهشبيه لباس "کیکوگیکيکوگي" است که برایبراي بسیاریبسياري از ورزشهایورزشهاي رزمیرزمي مدرن امروزیامروزي استفاده میشودميشود که شامل یکيک بالاپوش و شلوار و کمربند است.
در سیستمسيستم هایهاي آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو در رده هایهاي بالا ( معمولاً رده دان و کمربند مشکیمشکي ) از شلواریشلواري سنتیسنتي و پلیسهپليسه دار به نام [[هاکاما]] ( همان لباسیلباسي که در [[کن‏ دو]] و [[ایاي آیآي دو]] استفاده میشودميشود ) به عنوان مکمل لیاسلياس استفاده میشودميشود.
در اکثر باشگاه‌ها برایبراي مدرسان و هنرجویانهنرجويان رده دان ایناين لباس از پیشپيش تعیینتعيين شده است.
 
== مسابقات ==
آی‌کی‌دوآي‌کي‌دو تنها ورزش رزمیرزمي جهان است، که مسابقات تن به تن آن به دلیلدليل آسیب‌دیدگیآسيب‌ديدگي شدیدشديد مفاصل، سالهاست که ممنوع شده‌است. تنها مسابقات کاتا و حرکات نمایشینمايشي با شمشیرشمشير و چاقو برگزار می‌شودمي‌شود.
 
== پانویسپانويس ==
{{پانویسپانويس}}
 
== منابع ==
* {{یادکرديادکرد ویکیويکي|عنوان = آیکیدوآي‌کي‌دو |پیوندپيوند =http://en.wikipedia.org/wiki/Aikido |زبان =انگلیسیانگليسي| بازیابیبازيابي =۹? دیدي ۱۳۹۱????}}
 
== پیوندپيوند به بیرونبيرون ==
* [http://www.aikikai.or.jp مرکز جهانیجهاني آیآي کیکي دو]
* [http://www.yoshinkan.net فدراسیونفدراسيون جهانیجهاني یوشینکانيوشينکان آیآي کیکي دو]
* [http://www.aparat.com/v/589GY چندتکنیکچندتکنيک آیکیدوآي‌کي‌دو در وبگاه آپارات]
{{الگو:هنرهایهنرهاي رزمیرزمي}}
{{انبار-رده|Aikido}}
[[رده:آیکیدوآي‌کي‌دو]]
[[رده:ورزش‌هایورزش‌هاي مبارزه‌ایمبارزه‌اي]]
[[رده:هنرهایهنرهاي رزمیرزمي ژاپنیژاپني]]
۱۶

ویرایش