تفاوت میان نسخه‌های «مینا نوری»

- روزنامه آسيا- واريته، ١٠ آبان ١٣٩٣، اعظم عليزاده<br>
- روزنامه جام جم، ٤ آبان ١٣٩٣، "عينك‌هاى تماشايى و داستان زندگى"<br>
- "Of ropes, rocks and opposing forces" 2003 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol12, No 4, Winter <br>
- 2009 Printmaking TODAY, Contemporary graphic art worldwide, Vol 18, No 3, Autumn
 
۳۳

ویرایش