قانون دست راست: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب+تمیز (۹.۷): + رده:ژست دست)
با این قاعده می‌توانیم جهت حرکت (عکس العمل ) یک سیم را که جریان برق از آن گُذر میکندمی‌کند دریک [[میدان مغناطیسی]] تشریح نماییم! انگشت شست مسیر جریان برق ( از مثبت به منفی ) نشانگر است.
انگُشت سبابه [[خطوط میدان مغناطیسی]] را نشان میدهدمی‌دهد و هرگاه برق از سیم پیچ بگذرد سیم حامل جریان برق در جهت انگُشت وسط ( بخاطر حرکت [[الکترون هاالکترون‌ها]] ) و قانون لورنتز تکان می‌خورد.
[[پرونده:Rechte-hand-regel.jpg|بندانگشتی|چپ|250px]]
'''قاعده دست راست''' برای تعیین جهت [[جریان الکتریکی]] بکار می‌رود، بدین صورت که اگر کف دست خود را طوری نگه داریم که خطوط میدان مغناطیسی به کف دست ما وارد شود انگشتان باز شده جهت جریان الکتریکی و شصت جهت حرکت هادی را نشان میدهدمی‌دهد.
{{ویکی‌انبار-رده|Right-hand rule}}