باز کردن منو اصلی

تغییرات

کن لینچ
| based on =
| narrator =
| starring = [[جک لمون]]{{بر}}[[لی رمیک]]{{بر}}[[الن هیوئیت]]{{بر}}[[کن لینچ]]
| music = [[هنری مانچینی]]
| cinematography = [[فیلیپ اچ لاتروپ]]