تفاوت میان نسخه‌های «مجموعه باغ صفوی»

جز (ابرابزار)
{{ب|در وسط باغ به وضعی سعید|گشته یکی سطح مربع پدید}}
{{ب|قایمه تاک سر افراخته|سایه به هر کنج وی انداخته}}
{{پایان شعر}}
در بخش دیگری از اشعار عبیدی بیک شیرازی:
{{شعر}}
{{ب|جویش ز دو سوی در روارو|بر رسته زجوی سبزه ی نو}}
{{ب|بر جو ز دو سوی بید عرعر|افراخته تا بکهکشان سر}}
{{ب|مابین دو سر بلند دیوار|بر سبزه ی دلپسند هموار}}
{{ب|سایه ز درخت و گل فتاده|کمخای زمردی گشاده}}
{{ب|یکسوی در سعادت آباد|کز باغ بهشت می دهد یاد}}
{{ب|یکسوی در سرای شاهی|منزلگه رحمت الهی}}
{{پایان شعر}}