تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت و رسانایی الکتریکی»

یک [[واکنش شیمیایی]] است که با عبور جریان برق از درون یک محلول به وقوع میپیوندند.
 
== ابر رسانارسانا، ،رسانا،رسانا، نیمه رسانا ،رسانا، نارسانا (عایق ) ==
تمام عناصر و اجسام مااز لحاظ عبور جریان برق به سه گروه رسانا نیمه رسانا و نارسانا یا عایق طبقه بندی میطبقه‌بندی شوندمی‌شوند. معمولاً در بین عناصر شناخته شده فلزات رسانی الکتریکی می باشندمی‌باشند و غیر فلزات نا رسانا و در برخی مواقع نیمه رسانا می باشندمی‌باشند اماعدد اتمی و چینش [[الکترون هاالکترون‌ها]] و پیوند هایپیوندهای آنها نقش به سزایی در [[رسانای الکتریکی]] دارد بتا بر این این مورد استثنائاتی هم دارد. مثلانافلز بروم درگروه هفدهم میباشدو دوره چهارم [[جدول مندلیف]] قرار دارد برم نافلزی است که رسانای جریان برق میباشدمی‌باشد. فلزات معمولانقطه جوش بالایی دارندهمچنین سطح برّاق ودرخشانی دارندوچکش خوارند وبا کشیدن خم میشوندمی‌شوند. '''4۴. جریان برق را از خود عبور میدهندمی‌دهند'''. ولی نافلزات نقطه مقابل فلزات هستند. شبه فلز یک عنوان برای طبقه‌بندی عناصر شیمایی است.است؛ که به عناصری اطلاق می‌گردد که خواصشان میان فلز و نافلز است.
تعریف معینی برای [[شبه فلزها]] وجود ندارد اما دو خاصیت زیر مشخصه آنها است:
1-# شبه‌فلزها معمولاً به شکل اکسیدهای آمفوتر یافت می‌شوند.2- شبه‌فلزها معمولاً نیمه‌رسانا هستند
# شبه‌فلزها معمولاً نیمه‌رسانا هستند
عناصری که در دسته شبه‌فلزها جای می‌گیرند: بور (B) سیلیسیوم (Si) ژرمانیوم (Ge)آرسنیک As)آنتیموان(Sb)تلوریوم (Te) پولونیوم (Po)
بعضی از آلوتروپ‌های دیگر عناصر نیز مانند شبه‌فلزها رفتار می‌کنند. همه این عناصر در [[بلوک پی]] قرار دارند
کربن دارای آلوتروپها یا دگرشکلهایی است. الماس و گرافیت از جمله دگرشکل هایدگرشکل‌های کربن هستند. دربلور الماس هر اتم کربن به وسیله یوسیلهٔ چهار [[پیوند کووالانسی]] به چهار اتم کربن دیگر متصل است، درنتیجه چهار الکترون ظرفیت آن درگیر پیوند می باشندمی‌باشند. الماس رسانایی برق یا الکتریسیته ندارد، اما [[رسانایی گرمایی]] آن حدود پنج برابر فلز مس است.
 
گرافیت آلوتروپ دیگر کربن ماده ایماده‌ای سیاه و نرم بوده و ساختار لایهلایه‌ای ای دارد.دارد؛ و اما در گرافیت ،گرافیت، هر یک از اتم هایاتم‌های کربن در هر لایه با سه اتم مجاور خود پیوند دارد. یعنی چهار الکترون پیوندی با سه اتم کربن دیگر پیوند برقرار می کنند،می‌کنند، بنابراین هر اتم کربن با یکی از اتم هایاتم‌های کربنی که با آن پیوند دارد، پیوندی دوگانه برقرار می کندمی‌کند. یکی از این پیوندها سست بوده و درنتیجه یکی از الکترونهای متعلق به هر کربن تقریباًٌتقریباً آزاد بوده و می تواندمی‌تواند در سراسر لایه حرکت کند. می دانیدمی‌دانید حرکت یون یا الکترون سبب رسانایی الکتریسیته می شودمی‌شود. درنتیجه گرافیت در طول هر لایه از لایه هایلایه‌های خود رسانایی الکتریسیته داردالبته با پیش رفت علم نانوکاربرد کربن بسیار بیشتر شده . از این لحاظ اتم کربن به لحاظ انواع پیوندهایی که میتواندمی‌تواند داشته باشد بی نظیر است همین موضوع باعث اهمیت فوق العادهفوق‌العاده کربن در علم نانو شده است.
 
== [[ابر رسانا]] ==