تفاوت میان نسخه‌های «دینامیک»

(دینامیک یک وام واژه فرانسوی است و نه انگلیسی. در نوشتن به انگلیسی‌ها دقت کنید!)
== عوامل مؤثر بر حرکت ==
 
حرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می‌دهند، مشخص می‌کند. تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با اعمال نیرو صورت می‌گیرد. بنابراین مذذددبلدهمترینمهم ترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می‌باشد.
 
== قوانین حرکت ==
کاربر ناشناس