باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱- [[عبدالله جاسبی]] (۱۳۶۱–۱۳۹۰){{سخ}}
۲- [[فرهاد دانشجو]] (۱۳۹۰–۱۳۹۲){{سخ}}
۳- [[حمید میرزاده]] (۱۳۹۲-اکنونتا به الان )
 
=== جنجال ریاست بر دانشگاه ===
کاربر گمنام