ابن عبدالبر اندلسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(افزودن رده)
اِبْن‌ِاِبْنِ عَبْدُالبَرّ، ابوعمر یوسف‌یوسف بن‌بن عبدالله‌عبدالله بن‌بن محمد بن‌بن عبدالبر ابن‌ابن عاصم‌عاصم نَمری‌نَمری (۲۵ ربیع‌ربیع الاخر ۳۶۸- آخر ربیع‌الاول‌ربیع‌الاول ۴۶۳ق‌/ ۳۰ نوامبر ۹۷۸- ۵۹۷۸–۵ ژانویه ۱۰۷۱م‌۱۰۷۱م) فقیه‌،فقیه، محدث‌،محدث، تاریخ‌نگار و ادیب‌ادیب [[اندلس (اسلامی)|اندلسىاندلسی]] است‌است.
 
== زندگی ==
او را از این‌این روی‌روی نمری‌نمری خوانده‌اند که‌که نسبش‌نسبش به‌به نمر بن‌بن قاسط ابن‌ابن افصی‌افصی بن‌بن دعمی‌دعمی بن‌بن حَدیلة بن‌بن اسد بن‌بن ربیعة بن‌بن نزاز می‌رسد. <ref>{{Cite book|title=جمهرة انساب‌ العرب‌،انساب ص۳۰۰-العرب، ۳۰۲ص۳۰۰–۳۰۲|last=ابن احزم|first=علی|publisher=|year=|isbn=|location=|pages=}}</ref>در قرطبه‌قرطبه زاده‌زاده شد و در همان‌جا رشد کرد. پدرش‌پدرش از فقیهان‌فقیهان قرطبه‌قرطبه بود و او در ۱۸ سالگی‌سالگی پدر را از دست‌دست داد.<ref>{{Cite book|title=ترتیب‌ترتیب المدارک‌،المدارک، ج۴، ص۵۵۶|last=قاضی|first=عیان بن موسی|publisher=|year=|isbn=|location=|pages=}}</ref> در قرطبه‌قرطبه به‌به فراگیری‌فراگیری دانشهای‌دانشهای معمول‌معمول آن‌آن زمان‌زمان پرداخت‌پرداخت.<ref>{{Cite book|title=جذوة المقتبس‌،المقتبس، ج۱، ص۳۴۴،|last=حمیدی|first=محمد|publisher=|year=|isbn=|location=|pages=}}</ref>
 
== اساتید ==
از استادانش‌استادانش می‌توان‌می‌توان به‌به اینان‌اینان اشاره‌اشاره کرد: ابوالولید ابن‌ابن فَرَضی‌،فَرَضی، ابوعمر طَلْمَنَکی‌،طَلْمَنَکی، قاسم‌قاسم بن‌بن اصبغ‌اصبغ بیانی‌بیانی که‌که نزد او حدیث‌حدیث خواند،<ref>{{Cite book|title=جذوة المقتبس‌،المقتبس، ج۱، ص۱۰۶|last=حمیدی|first=محمد|publisher=|year=|isbn=|location=|pages=}}</ref> ابوعمر ابن‌ابن مکوی‌،مکوی، سعید بن‌بن نصر، احمد بن‌بن فتح‌فتح تاجر، احمد بن‌بن قاسم‌قاسم تاهرتی‌تاهرتی بزاز که‌که کتابهای‌کتابهای [[محمد بن جریر طبری|محمد بن‌ جریر طبری‌]] را به‌به نامهای‌نامهای صریح‌صریح السنة، التبصیر و فضائل‌فضائل الجهاد، نزد او خواند، قاضی‌قاضی ابن‌ابن صفار و ابن‌ابن جسور که‌که ذیل‌ذیل المذیل‌المذیل را نزد او خواند
 
== مذهب ==
ابن‌ابن عبدالبر در آغاز ظاهری‌ظاهری مذهب‌مذهب بود، سپس‌سپس [[مالکی|مالکی‌]] شد و گاه‌گاه در پاره‌ای‌پاره‌ای از مسائل‌مسائل به‌به فقه‌فقه [[شافعی|شافعی‌]] می‌گرایید. او چندان‌چندان به‌به درس‌درس و پژوهش‌پژوهش اهتمام‌اهتمام ورزید که‌که پس‌پس از چندی‌چندی از دیگر پیشینیان‌پیشینیان اندلسی‌اندلسی خود پیشی‌پیشی گرفت‌<ref>{{Cite book|title=ترتیب‌ترتیب المدارک‌،المدارک، ج۴، ص۸۰۹|last=قاضی|first=عیاض بن موسی|publisher=|year=|isbn=|location=|pages=}}</ref>
 
== منابع ==