دکتر جکیل و آقای هاید (فیلم ۱۹۱۳): تفاوت میان نسخه‌ها