تفاوت میان نسخه‌های «حسام‌الدین چلبی»

 
== خاندان چلبی ==
خاندان چلبی از نسل فرزندان [[بهاء ولد]] فرزند [[مولوی]] هستند{{نیازمند منبع}}. ریشه واژه چلبی هنوز روشن نیست و فرضیه ترکی, یونانی و سریانی (چلیپا) و کردی و یک زبان ناشناخته آنوتولی برای آن داده شده است<ref>
منبع:
W. BARTHOLD-[B. SPULER]). "Chelebi" Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. Brill onlien edition
کاربر ناشناس