تفاوت میان نسخه‌های «مسجد کرامت»

تمیزکاری و برخی اصلاحات
(صفحهٔ جدید: مسجد كرامت يكي از مساجد قديمي و معروف شهر مشهد است كه در چهارراه شهدا(چهارراه نادري)واقع است-اين م...)
 
(تمیزکاری و برخی اصلاحات)
{{سرشناسی}}{{بدون منبع}}
'''مسجد كرامتکرامت''' يكيیکی از مساجد قديميقدیمی و معروف شهر [[مشهد]] است كهکه در چهارراه شهدا(چهارراه نادرينادری)واقع است-اينشده‌است. این مسجد بزرگ از گذشته به دليلبه‌دلیل قرابت با حرم مطهر[[علی امامبن رضا عليه السلامموسی]]، محل رفت و آمد جمع كثيريکثیری از زوار بوده استبوده‌است و همهم‌اکنون اكنون نيزنیز در شب هايشب‌های دوشنبهدوشنبه، جلسات قرائت قرآن كريمکریم با حضور حافظان قاريانقاریان بزرگ قرآن (كهکه عموما"عموماً منتصب بهبه‌مؤسسه مؤسسه فرهنگيفرهنگی جامعه قاريانقاریان قرآن مشهد ميمی باشند)تشكيل ميتشکیل گرددمی‌گردد.
 
{{ایران-خرد}}
 
[[رده:مشهد]]