تفاوت میان نسخه‌های «مهدی حمیدی شیرازی»

بدون خلاصه ویرایش
{{شعر|نستعلیق|سبک=color: purple}}
{{ب|شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد،|فریبنده زاد و فریبا بمیرد|}}
{{ب|شب مرگ،تنها،نشیندمرگ، تنها، نشیند به موجی|رود گوشه ای دور و تنها بمیرد}}
{{ب|در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب،|که خود در میان غزل ها بمیرد}}
{{ب|گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا|کجا عاشقی کرد،آنجا بمیرد}}
{{ب|شب مرگ،ازمرگ، بیم،آنجااز بیم، آنجا شتابد|که از مرگ غافل شود تا بمیرد}}
{{ب|من این نکته گیرم که باور نکردم|ندیدم که قویی به صحرا بمیرد}}
{{ب|چو روزی ز آغوش دریا بر آمد|شبی هم در آغوش دریا بمیرد}}
کاربر ناشناس