تفاوت میان نسخه‌های «مهدی حمیدی شیرازی»

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|شب مرگ، تنها، نشیند به موجی|رود گوشه ای دور و تنها بمیرد}}
{{ب|در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب،|که خود در میان غزل ها بمیرد}}
{{ب|گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا|کجا عاشقی کرد،آنجاکرد، آنجا بمیرد}}
{{ب|شب مرگ، از بیم، آنجا شتابد|که از مرگ غافل شود تا بمیرد}}
{{ب|من این نکته گیرم که باور نکردم|ندیدم که قویی به صحرا بمیرد}}
کاربر ناشناس