تفاوت میان نسخه‌های «همجنس‌گرایی»

جز
 
در قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب ۵۷ همیشه شدت مجازات همجنسگرایان با فراز و فرودهائی همراه بوده و در آخرین ویرایش این قانون در سال ۱۳۸۸ نیز همچنان مجازات های شرعی (حد) برای آن مقرر میباشد که در کتاب دوم(حدود)، بخش دوم(جرائم موجب حد)، فصل دوم(لواط، تفخیذ، مساحقه) به شرح زیر بیان شده:
 
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.
 
ماده 234 - حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
 
ماده 235- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.
 
=== تاریخ همجنس‌گرایی در قلمرو اسلامی ===
۱۲۵

ویرایش