تفاوت میان نسخه‌های «همجنس‌گرایی»

جز
ماده 240- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
 
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.{{به نقل از سایت رسمی مجلس شورای اسلامی}}<ref>http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002</ref>
 
=== تاریخ همجنس‌گرایی در قلمرو اسلامی ===
۱۲۵

ویرایش