تفاوت میان نسخه‌های «جن»

۵۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
آیات قرآن دربارهٔ جن
 
۱-خلق الجان من مارج من نار ۱۴الرحمن(۱۴-الرحمن)
 
۲-.. خلقته من طین و خلقتنی من نار ۷۷ص(۷۷-ص)
 
۳-والجان خلقناه من قبل من نار السموم ۲۷حجر(۲۷-حجر)
 
۴-قال اناخیرمنهانا خیر منه خلقتنی من نارو...۱۱اعراف (۱۱-اعراف)
 
بموجب آیات یادشده خلقت جن ازاتشاز یاشعلهآتش یا شعله آنست.
 
ازجناز جن تعابیر دیگری درقرآندر قرآن آمده است جان-عفریت-خناس-نفاث-جنه-شیطان-ابلیس-الثقلان:
"جان، عفریت، خناس، نفاث، جنه، شیطان، ابلیس، الثقلان"
 
[[ابلیس]] که نام قبلی وی [[عزاییلملک‌الموت]] بودرئیسعزاییل بود رئیس شیاطین و اجنه است که سالهای بسیار به عبادت خدا مشغول بود{{مدرک}}. به همین علت در صف فرشتگان می‌ایستاد تا اینکه در مساله خلقت آدم دچار استکبار و غرور شد و موقعیت خود را از دست داد و در زمین مامور اغوای ادمیانآدمیان شد{{مدرک}}. ابلیس از اجنه است قرآن کریم می‌فرماید فسجدواالاابلیس"فسجدوا الا ابلیس کان من الجن" ۵۰کهف(۵۰-کهف). درقرآن کریم سوره‌ای بنام [[جن]] آمده ودران باسلام آوردن جنیان نزدپیامبراسلام اشاره شده است. یکی ازمعجزات حضرت [[سلیمان]] تسلط ایشان برجنیان بود. ببرخی ازصفات ابلیس اشاره می‌شود. بئس القرین-خناس-رجیم-غرور-قرین-مارد-وسواس<ref>تفسیر موضوعی آیت الله مکارم شیرازی</ref>
در قرآن کریم سوره‌ای بنام [[جن]] آمده و در آن به اسلام آوردن جنیان نزد محمد اشاره شده است. یکی از معجزات حضرت [[سلیمان]] تسلط ایشان بر جنیان بود.
داستان [[ابلیس]]<ref>11تا18اعراف</ref>ومحاجه خداوشیطان.<ref>26تا44حجرو61تا65اسراو71تا78صو1تا15جن</ref>
 
به برخی از صفات ابلیس اشاره می‌شود:
بئس القرین-خناس-رجیم-غرور-قرین-مارد-وسواس<ref>تفسیر موضوعی آیت الله مکارم شیرازی</ref>
داستان [[ابلیس]]<ref>11تا18اعراف</ref>ومحاجه خداوشیطان.<ref>26تا44حجرو61تا65اسراو71تا78صو1تا15جن</ref>
 
=== جن در ادبیات غیردینی ===
۱۲۵

ویرایش