باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [http://babelfish.altavista.com مترجم آلتاویستا]
* [http://targoman.com مترجم ترگمان]
* [http://englishresearch.ir/?page=post&id=27نقد ومرکز بررسیتحقیقات نرم افزارهای ترجمهزبان]
[[رده:ترجمه ماشینی]]
[[رده:ترجمه به کمک کامپیوتر]]
۳

ویرایش