تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی نورثامبریا»

|common_name = نورثامبریا
|status = کشور
|status_text = Unifiedپادشاهی Angleمتحد kingdomآنگل‌ها<small> (beforeپیش 876از ۸۷۶)</small><br>Northشمال: Angleپادشاهی kingdomآنگل‌ها<small> (afterپس 876از ۸۷۶)</small><br>Southجنوب: Danishپادشاهی kingdomدانمارک<small> (876–914۹۱۴-۸۷۶)</small><br>Southجنوب: Norwegianپادشاهی kingdomنروژ<small> (afterپس از 914۹۱۴)</small>
|life_span = 653–954۶۵۳-۹۵۴
|image_flag =
|flag =
|image_map = Kingdom of Northumbria in AD 802.jpg
|image_map_size = 250px
|image_map_caption = {{Legend|#F8C301|Extentگستره‌ی ofنورثامبریا Northumbriaدر inسال 800۸۰۰ میلادی}}
|image_map2 =
|image_map2_size =
|image_map2_caption =
|
|continent = Europeاروپا
|region = Britishجزایر Islesبریتانیا
|country = Englandانگلستان
|government_type = Monarchyسلطنت
|year_start = 653۶۵۳
|year_end = 954۹۵۴
|event_end = Annexedانضمام byبه [[Wessexوسکس]]
|event1 = Southجنوب isبه annexedدست byدانلاوها the [[Danelaw]]افتاد
|date_event1 = 876۸۷۶
|event2 = Southجنوب isبه conqueredدست byجنگجویان Norseاسکاندیناوی warriorsافتاد
|date_event2 = 914۹۱۴
|event3 =
|date_event3 =
|date_event4 =
|
|p1 = Berniciaبرنیسیا
|p2 = Deiraدیرا (پادشاهی)
|p3 = Rhegedرگد
|image_p3 = [[File:COA_Urien_Glodrydd.svg|20px|link=Rheged]]
|p4 = Gododdinگودودین
|s1 = Kingdomپادشاهی of Scotlandاسکاتلند
|image_s1 = [[File:Royal Arms of the Kingdom of Scotland.svg|20px|link=Kingdom of Scotland]]
|s2 = Kingdomپادشاهی of Englandانگلستان
|image_s2 = [[File:Royal Arms of England (1198-1340).svg|20px|link=Kingdom of England]]
|capital = Northern: [[Bamburgh]]<br>Southern: [[York]]