باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{ادغام از|کامل تقوی‌نژاد}}
{{جعبه اطلاعات سیاست‌مدار
| نام = سید کامل تقوی‌نژاد