باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳-[[صالح]]:[[ناقه]] اوو[[عذاب]] قوم<ref>73و77و78اعراف</ref>و<ref name=ToolAutoGenRef1/>
 
۴-[[ابراهیم]]:سردشدن آتش براو زنده کردن مرغ‌های چهارگانه به اذن خداوند متعال<ref>سوره بقره آیه 258 و 259</ref>و<ref>69انبیا</ref>و<ref name=ToolAutoGenRef1/>
 
۵-[[لوط]]:عذاب قوم او<ref>84اعراف</ref>و<ref name=ToolAutoGenRef1/>