باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[یشت|یشتها]]
* [[خرده اوستا]] اوستا،<ref>جلیل دوستخواه</ref>
* [[تورات]] کتاب [[موسی]] بمعنای شریعت ومشتمل بر[[اسفار خمسه]] [[سفر پیدایش]] -[[سفر خروج]]-[[سفر لاویان]]-[[سفر اعداد]]-[[سفر تثنیه]].<ref name=ToolAutoGenRef1>عهد قدیم</ref>
* [[زبور]] کتاب [[داود]] بمعنای سرودمشتمل بر۱۵۰سروداست<ref>قرآن کریم</ref>
* صحف انبیای [[بنی اسرائیل]] مانند صحیفه [[دانیال]]-[[کتاب یوشع]] بن نون-[[کتاب یوئیل]]-[[کتاب عاموس]]-[[کتاب عوبدیا]]-[[کتاب یونس]]-[[کتاب میکاه]]-[[کتاب ناحوم]]-[[کتاب حبقوق]]-کتاب [[صفنیا]]-[[کتاب حجی]]-[[کتاب زکریا]]-[[کتاب ملاکی]]-[[کتاب‌های سموئیل]]-[[کتاب نحمیا]]-[[کتاب ارمیا]]-[[سلیمان]]-<ref name=ToolAutoGenRef1/>
* [[انجیل]] کتاب [[عیسی]] بمعنای بشارت ومشتمل براناجیل [[متی]] [[مرقس]] [[یوحنا]]و[[لوقا]] می‌باشد<ref>عهدجدید</ref>
* [[قرآن]] کتاب [[محمد]]ص بمعنای خواندن مرکب از۱۱۴سوره