تفاوت میان نسخه‌های «غلامرضا فیاضی»

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 
عضو هیئت علمی مؤسسهو اماممدیر خمینیگروه متعلقفلسفه بهمؤسسه [[محمدتقی مصباح یزدی]]امام خمینی(ره)
 
رییس هیات مدیره [[مجمع عالی حکمت اسلامی]]
 
مدیر [[مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی]]
 
مدیر گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 
عضو [[شورای مدارک حوزه علمیه قم]]،
کاربر ناشناس