تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/قمری»

بدون خلاصه ویرایش
==محرم==
;۱ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرم/زادروزها}}
;۲ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرم/زادروزها}}
;۳ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرم/زادروزها}}
;۴ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرم/زادروزها}}
;۵ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرم/زادروزها}}
;۶ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرم/زادروزها}}
;۷ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرم/زادروزها}}
;۸ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرم/زادروزها}}
;۹ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرم/زادروزها}}
;۱۰ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرم/زادروزها}}
;۱۱ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرم/زادروزها}}
;۱۲ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرم/زادروزها}}
;۱۳ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرم/زادروزها}}
;۱۴ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرم/زادروزها}}
;۱۵ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرم/زادروزها}}
;۱۶ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرم/زادروزها}}
;۱۷ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرم/زادروزها}}
;۱۸ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرم/زادروزها}}
;۱۹ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرم/زادروزها}}
;۲۰ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرم/زادروزها}}
;۲۱ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرم/زادروزها}}
;۲۲ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرم/زادروزها}}
;۲۳ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرم/زادروزها}}
;۲۴ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرم/زادروزها}}
;۲۵ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرم/زادروزها}}
;۲۶ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرم/زادروزها}}
;۲۷ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرم/زادروزها}}
;۲۸ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرم/زادروزها}}
;۲۹ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرم/زادروزها}}
;۳۰ محرم
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرم/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرم/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرم/زادروزها}}
==صفر==
;۱ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/زادروزها}}
;۲ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/زادروزها}}
;۳ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/زادروزها}}
;۴ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/زادروزها}}
;۵ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/زادروزها}}
;۶ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/زادروزها}}
;۷ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/زادروزها}}
;۸ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/زادروزها}}
;۹ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/زادروزها}}
;۱۰ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/زادروزها}}
;۱۱ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/زادروزها}}
;۱۲ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/زادروزها}}
;۱۳ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/زادروزها}}
;۱۴ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/زادروزها}}
;۱۵ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/زادروزها}}
;۱۶ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/زادروزها}}
;۱۷ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/زادروزها}}
;۱۸ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/زادروزها}}
;۱۹ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/زادروزها}}
;۲۰ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/زادروزها}}
;۲۱ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/زادروزها}}
;۲۲ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/زادروزها}}
;۲۳ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/زادروزها}}
;۲۴ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/زادروزها}}
;۲۵ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/زادروزها}}
;۲۶ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/زادروزها}}
;۲۷ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/زادروزها}}
;۲۸ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/زادروزها}}
;۲۹ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/زادروزها}}
;۳۰ صفر
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/زادروزها}}
==ربیع‌الاول==
;۱ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۳ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۴ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۵ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۶ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۷ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۸ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۹ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۰ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۱ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۲ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۳ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۴ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۵ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۶ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۷ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۸ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۱۹ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۰ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۱ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۲ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۳ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۴ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۵ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۶ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۷ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۸ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۲۹ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/زادروزها}}
;۳۰ ربیع‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/زادروزها}}
==ربیع‌الثانی==
;۱ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۳ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۴ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۵ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۶ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۷ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۸ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۹ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۰ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۱ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۲ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۳ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۴ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۵ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۶ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۷ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۸ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۱۹ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۰ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۱ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۲ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۳ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۴ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۵ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۶ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۷ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۸ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۲۹ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
;۳۰ ربیع‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
==جمادی‌الاول==
;۱ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۳ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۴ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۵ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۶ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۷ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۸ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۹ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۰ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۱ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۲ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۳ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۴ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۵ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۶ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۷ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۸ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۱۹ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۰ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۱ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۲ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۳ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۴ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۵ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۶ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۷ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۸ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۲۹ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/زادروزها}}
;۳۰ جمادی‌الاول
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/زادروزها}}
==جمادی‌الثانی==
;۱ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۳ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۴ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۵ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۶ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۷ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۸ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۹ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۰ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۱ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۲ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۳ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۴ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۵ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۶ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۷ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۸ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۱۹ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۰ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۱ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۲ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۳ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۴ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۵ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۶ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۷ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۸ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۲۹ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
;۳۰ جمادی‌الثانی
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
==رجب==
;۱ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/زادروزها}}
;۲ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/زادروزها}}
;۳ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/زادروزها}}
;۴ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/زادروزها}}
;۵ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/زادروزها}}
;۶ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/زادروزها}}
;۷ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/زادروزها}}
;۸ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/زادروزها}}
;۹ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/زادروزها}}
;۱۰ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/زادروزها}}
;۱۱ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/زادروزها}}
;۱۲ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/زادروزها}}
;۱۳ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/زادروزها}}
;۱۴ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/زادروزها}}
;۱۵ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/زادروزها}}
;۱۶ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/زادروزها}}
;۱۷ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/زادروزها}}
;۱۸ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/زادروزها}}
;۱۹ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/زادروزها}}
;۲۰ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/زادروزها}}
;۲۱ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/زادروزها}}
;۲۲ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/زادروزها}}
;۲۳ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/زادروزها}}
;۲۴ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/زادروزها}}
;۲۵ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/زادروزها}}
;۲۶ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/زادروزها}}
;۲۷ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/زادروزها}}
;۲۸ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/زادروزها}}
;۲۹ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/زادروزها}}
;۳۰ رجب
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/زادروزها}}
==شعبان==
;۱ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/زادروزها}}
;۲ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/زادروزها}}
;۳ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/زادروزها}}
;۴ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/زادروزها}}
;۵ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/زادروزها}}
;۶ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/زادروزها}}
;۷ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/زادروزها}}
;۸ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/زادروزها}}
;۹ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/زادروزها}}
;۱۰ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/زادروزها}}
;۱۱ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/زادروزها}}
;۱۲ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/زادروزها}}
;۱۳ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/زادروزها}}
;۱۴ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/زادروزها}}
;۱۵ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/زادروزها}}
;۱۶ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/زادروزها}}
;۱۷ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/زادروزها}}
;۱۸ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/زادروزها}}
;۱۹ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/زادروزها}}
;۲۰ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/زادروزها}}
;۲۱ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/زادروزها}}
;۲۲ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/زادروزها}}
;۲۳ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/زادروزها}}
;۲۴ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/زادروزها}}
;۲۵ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/زادروزها}}
;۲۶ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/زادروزها}}
;۲۷ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/زادروزها}}
;۲۸ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/زادروزها}}
;۲۹ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/زادروزها}}
;۳۰ شعبان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/زادروزها}}
==رمضان==
;۱ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/زادروزها}}
;۲ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/زادروزها}}
;۳ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/زادروزها}}
;۴ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/زادروزها}}
;۵ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/زادروزها}}
;۶ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/زادروزها}}
;۷ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/زادروزها}}
;۸ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/زادروزها}}
;۹ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/زادروزها}}
;۱۰ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/زادروزها}}
;۱۱ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/زادروزها}}
;۱۲ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/زادروزها}}
;۱۳ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/زادروزها}}
;۱۴ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/زادروزها}}
;۱۵ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/زادروزها}}
;۱۶ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/زادروزها}}
;۱۷ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/زادروزها}}
;۱۸ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/زادروزها}}
;۱۹ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/زادروزها}}
;۲۰ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/زادروزها}}
;۲۱ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/زادروزها}}
;۲۲ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/زادروزها}}
;۲۳ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/زادروزها}}
;۲۴ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/زادروزها}}
;۲۵ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/زادروزها}}
;۲۶ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/زادروزها}}
;۲۷ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/زادروزها}}
;۲۸ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/زادروزها}}
;۲۹ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/زادروزها}}
;۳۰ رمضان
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/زادروزها}}
==شوال==
;۱ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوال/زادروزها}}
;۲ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوال/زادروزها}}
;۳ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوال/زادروزها}}
;۴ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوال/زادروزها}}
;۵ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوال/زادروزها}}
;۶ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوال/زادروزها}}
;۷ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوال/زادروزها}}
;۸ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوال/زادروزها}}
;۹ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوال/زادروزها}}
;۱۰ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوال/زادروزها}}
;۱۱ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوال/زادروزها}}
;۱۲ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوال/زادروزها}}
;۱۳ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوال/زادروزها}}
;۱۴ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوال/زادروزها}}
;۱۵ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوال/زادروزها}}
;۱۶ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوال/زادروزها}}
;۱۷ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوال/زادروزها}}
;۱۸ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوال/زادروزها}}
;۱۹ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوال/زادروزها}}
;۲۰ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوال/زادروزها}}
;۲۱ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوال/زادروزها}}
;۲۲ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوال/زادروزها}}
;۲۳ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوال/زادروزها}}
;۲۴ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوال/زادروزها}}
;۲۵ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوال/زادروزها}}
;۲۶ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوال/زادروزها}}
;۲۷ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوال/زادروزها}}
;۲۸ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوال/زادروزها}}
;۲۹ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوال/زادروزها}}
;۳۰ شوال
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوال/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوال/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوال/زادروزها}}
==ذیقعده==
;۱ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعده/زادروزها}}
;۲ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعده/زادروزها}}
;۳ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعده/زادروزها}}
;۴ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعده/زادروزها}}
;۵ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعده/زادروزها}}
;۶ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعده/زادروزها}}
;۷ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعده/زادروزها}}
;۸ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعده/زادروزها}}
;۹ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۰ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۱ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۲ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۳ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۴ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۵ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۶ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۷ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۸ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعده/زادروزها}}
;۱۹ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۰ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۱ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۲ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۳ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۴ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۵ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۶ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۷ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۸ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعده/زادروزها}}
;۲۹ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعده/زادروزها}}
;۳۰ ذیقعده
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعده/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعده/زادروزها}}
==ذیحجه==
;۱ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجه/زادروزها}}
;۲ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجه/زادروزها}}
;۳ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجه/زادروزها}}
;۴ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجه/زادروزها}}
;۵ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجه/زادروزها}}
;۶ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجه/زادروزها}}
;۷ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجه/زادروزها}}
;۸ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجه/زادروزها}}
;۹ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۰ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۱ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۲ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۳ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۴ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۵ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۶ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۷ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۸ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجه/زادروزها}}
;۱۹ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۰ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۱ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۲ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۳ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۴ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۵ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۶ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۷ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۸ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجه/زادروزها}}
;۲۹ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجه/زادروزها}}
;۳۰ ذیحجه
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجه/رویدادها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجه/درگذشته‌ها}}
:'''[[{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجه/زادروزها}}