تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/قمری»

اصلاح بر پایه نام موجود در مدیاویکی
(اصلاح بر پایه نام موجود در مدیاویکی)
{{/بالا}}
==محرممحرّم==
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرممحرّم/زادروزها}}
محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۰ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۱ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۲ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۳ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۴ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۵ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۶ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۷ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۸ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرممحرّم/زادروزها}}
;۱۹ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۰ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۱ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۲ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۳ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۴ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۵ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۶ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۷ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۸ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرممحرّم/زادروزها}}
;۲۹ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرممحرّم/زادروزها}}
;۳۰ محرممحرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرممحرّم/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرممحرّم/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرممحرّم/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرممحرّم/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرممحرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرممحرّم/زادروزها}}
==صفر==
;۱ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/زادروزها}}
==شوالشوّال==
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوالشوّال/زادروزها}}
شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۰ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۱ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۲ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۳ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۴ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۵ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۶ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۷ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۸ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوالشوّال/زادروزها}}
;۱۹ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۰ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۱ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۲ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۳ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۴ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۵ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۶ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۷ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۸ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوالشوّال/زادروزها}}
;۲۹ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوالشوّال/زادروزها}}
;۳۰ شوالشوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوالشوّال/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوالشوّال/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوالشوّال/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوالشوّال/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوالشوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوالشوّال/زادروزها}}
==ذی‌القعده==
==ذیقعده==
;۱ ذی‌القعده
;۱ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲ ذی‌القعده
;۲ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۳ ذی‌القعده
;۳ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۴ ذی‌القعده
;۴ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۵ ذی‌القعده
;۵ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۶ ذی‌القعده
;۶ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۷ ذی‌القعده
;۷ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۸ ذی‌القعده
;۸ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۹ ذی‌القعده
;۹ ذیقعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۰ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۱ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۲ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۳ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۴ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۵ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۶ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۷ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۸ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۱۹ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۰ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۱ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۲ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۳ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۴ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۵ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۶ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۷ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۸ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۲۹ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
;۳۰ ذیقعدهذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعدهذی‌القعده/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعدهذی‌القعده/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیقعدهذی‌القعده/زادروزها}}
==ذی‌الحجّه==
==ذیحجه==
;۱ ذی‌الحجّه
;۱ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲ ذی‌الحجّه
;۲ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۳ ذی‌الحجّه
;۳ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۴ ذی‌الحجّه
;۴ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۵ ذی‌الحجّه
;۵ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۶ ذی‌الحجّه
;۶ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۷ ذی‌الحجّه
;۷ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۸ ذی‌الحجّه
;۸ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۹ ذی‌الحجّه
;۹ ذیحجه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۰ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۱ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۲ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۳ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۴ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۵ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۶ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۷ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۸ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۱۹ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۰ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۱ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۲ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۳ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۴ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۵ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۶ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۷ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۸ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۲۹ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}
;۳۰ ذیحجهذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجهذی‌الحجّه/رویدادها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجهذی‌الحجّه/درگذشته‌ها}}
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذیحجهذی‌الحجّه/زادروزها}}