تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/قمری»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح بر پایه نام موجود در مدیاویکی)
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۳ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۴ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۵ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۶ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۷ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۸ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۹ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۰ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۱ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۲ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۳ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۴ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۵ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۶ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۷ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۸ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۱۹ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۰ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۱ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۲ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۳ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۴ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۵ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۶ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۷ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۸ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۲۹ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ محرّم/مناسبت‌ها}}
;۳۰ محرّم
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرّم/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرّم/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ محرّم/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ محرّم/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ محرّم/مناسبت‌ها}}
==صفر==
;۱ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ صفر/مناسبت‌ها}}
;۳ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ صفر/مناسبت‌ها}}
;۴ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ صفر/مناسبت‌ها}}
;۵ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ صفر/مناسبت‌ها}}
;۶ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ صفر/مناسبت‌ها}}
;۷ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ صفر/مناسبت‌ها}}
;۸ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ صفر/مناسبت‌ها}}
;۹ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۰ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۱ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۲ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۳ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۴ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۵ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۶ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۷ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۸ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ صفر/مناسبت‌ها}}
;۱۹ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۰ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۱ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۲ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۳ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۴ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۵ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۶ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۷ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۸ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ صفر/مناسبت‌ها}}
;۲۹ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ صفر/مناسبت‌ها}}
;۳۰ صفر
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ صفر/مناسبت‌ها}}
==ربیع‌الاول==
;۱ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۳ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۴ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۵ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۶ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۷ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۸ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۹ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۰ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۱ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۲ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۳ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۴ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۵ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۶ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۷ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۸ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۹ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۰ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۱ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۲ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۳ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۴ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۵ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۶ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۷ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۸ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۹ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۳۰ ربیع‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الاول/مناسبت‌ها}}
==ربیع‌الثانی==
;۱ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۳ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۴ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۵ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۶ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۷ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۸ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۹ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۰ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۱ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۲ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۳ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۴ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۵ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۶ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۷ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۸ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۹ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۰ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۱ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۲ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۳ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۴ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۵ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۶ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۷ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۸ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۹ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۳۰ ربیع‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ ربیع‌الثانی/مناسبت‌ها}}
==جمادی‌الاول==
;۱ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۳ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۴ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۵ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۶ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۷ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۸ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۹ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۰ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۱ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۲ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۳ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۴ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۵ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۶ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۷ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۸ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۱۹ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۰ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۱ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۲ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۳ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۴ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۵ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۶ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۷ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۸ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۲۹ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
;۳۰ جمادی‌الاول
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الاول/مناسبت‌ها}}
==جمادی‌الثانی==
;۱ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۳ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۴ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۵ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۶ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۷ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۸ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۹ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۰ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۱ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۲ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۳ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۴ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۵ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۶ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۷ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۸ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۱۹ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۰ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۱ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۲ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۳ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۴ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۵ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۶ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۷ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۸ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۲۹ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
;۳۰ جمادی‌الثانی
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ جمادی‌الثانی/مناسبت‌ها}}
==رجب==
;۱ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ رجب/مناسبت‌ها}}
;۳ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ رجب/مناسبت‌ها}}
;۴ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ رجب/مناسبت‌ها}}
;۵ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ رجب/مناسبت‌ها}}
;۶ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ رجب/مناسبت‌ها}}
;۷ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ رجب/مناسبت‌ها}}
;۸ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ رجب/مناسبت‌ها}}
;۹ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۰ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۱ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۲ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۳ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۴ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۵ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۶ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۷ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۸ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ رجب/مناسبت‌ها}}
;۱۹ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۰ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۱ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۲ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۳ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۴ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۵ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۶ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۷ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۸ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ رجب/مناسبت‌ها}}
;۲۹ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ رجب/مناسبت‌ها}}
;۳۰ رجب
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ رجب/مناسبت‌ها}}
==شعبان==
;۱ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۳ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۴ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۵ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۶ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۷ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۸ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۹ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۰ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۱ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۲ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۳ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۴ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۵ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۶ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۷ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۸ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۱۹ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۰ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۱ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۲ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۳ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۴ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۵ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۶ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۷ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۸ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۲۹ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ شعبان/مناسبت‌ها}}
;۳۰ شعبان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ شعبان/مناسبت‌ها}}
==رمضان==
;۱ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۳ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۴ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۵ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۶ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۷ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۸ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۹ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۰ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۱ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۲ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۳ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۴ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۵ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۶ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۷ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۸ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۱۹ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۰ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۱ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۲ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۳ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۴ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۵ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۶ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۷ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۸ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۲۹ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ رمضان/مناسبت‌ها}}
;۳۰ رمضان
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ رمضان/مناسبت‌ها}}
==شوّال==
;۱ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۳ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۴ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۵ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۶ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۷ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۸ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۹ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۰ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۱ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۲ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۳ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۴ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۵ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۶ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۷ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۸ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۱۹ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۰ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۱ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۲ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۳ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۴ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۵ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۶ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۷ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۸ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۲۹ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ شوّال/مناسبت‌ها}}
;۳۰ شوّال
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوّال/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوّال/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ شوّال/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ شوّال/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ شوّال/مناسبت‌ها}}
==ذی‌القعده==
;۱ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۳ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۴ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۵ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۶ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۷ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۸ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۹ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۰ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۱ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۲ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۳ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۴ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۵ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۶ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۷ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۸ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۱۹ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۰ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۱ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۲ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۳ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۴ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۵ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۶ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۷ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۸ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۲۹ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
;۳۰ ذی‌القعده
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌القعده/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌القعده/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌القعده/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌القعده/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌القعده/مناسبت‌ها}}
==ذی‌الحجّه==
;۱ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۳ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۴ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۴ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۵ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۵ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۶ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۶ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۷ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۷ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۸ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۸ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۹ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۹ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۰ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۰ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۱ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۱ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۲ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۲ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۳ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۳ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۴ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۴ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۵ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۵ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۶ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۶ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۷ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۷ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۸ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۸ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۱۹ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۱۹ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۰ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۰ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۱ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۱ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۲ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۲ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۳ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۳ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۴ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۴ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۵ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۵ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۶ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۶ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۷ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۷ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۸ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۸ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۲۹ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۲۹ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}
;۳۰ ذی‌الحجّه
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌الحجّه/رویدادها]]'''
:'''[[ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌الحجّه/زادروزها]]'''
* {{ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌الحجّه/زادروزها}}
:'''[[یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها]]'''
* {{یادبودهای برگزیده/۳۰ ذی‌الحجّه/مناسبت‌ها}}