تفاوت میان نسخه‌های «فلزهای قلیایی»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سوال⟸سؤال، آنهااین⟸آنها این، ، آیدکه⟸آید که ، ، ازترکیب⟸از ترکیب، ، ازسوختن⟸از سوختن، ، اگرخاکس...
(قبلی سروشکل بهتری داشت/خنثی‌سازی ویرایش 17783340 توسط 185.110.252.21 (بحث))
برچسب: واگردانی‌شده
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سوال⟸سؤال، آنهااین⟸آنها این، ، آیدکه⟸آید که ، ، ازترکیب⟸از ترکیب، ، ازسوختن⟸از سوختن، ، اگرخاکس...)
{{Periodic table (alkali metals)}}
'''فلزات قلیایی''' به عناصر گروه اول [[جدول تناوبی]] گفته می‌شود که شامل فلزهای [[لیتیم]]، [[سدیم]]، [[پتاسیم]]، [[روبیدیم]]، [[سزیم]] و [[فرانسیم]] می‌باشد. [[هیدروژن]] گرچه در گروه اول قرار می‌گیرد ولی دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به دیگر اعضای این گروه می‌باشد، لذا آن را در دسته فلزات قلیایی قرار نمی‌دهند.درگذشته انسان به این نکته پی برده که اگرخاکسترباقی‌ماندهاگر ازسوختنخاکستر باقی‌مانده از سوختن چوب راباآبرا با آب مخلوط کند،محلولی به دست می آیدکهآید که می تواندچربیتواند چربی ها را در خود هارادرخودحلحل کند.آنهااینآنها این محلول راقلیانامیدندرا قلیا نامیدند.امروزه می دانیم که درخاکسترچوبدر خاکسترچوب برخی ازترکیباز ترکیب های عنصرهای گروه اول جدول تناوبی وجودداردازاینوجوددارد روعنصرهایازاین رو عنصرهای این گروه رافلزهایرا فلزهای قلیایی نامیدند.
 
=== خواص ===
{| class="wikitable"
|-
!''[[عدد اتمی]]'' !! [[عنصر شیمیایی|عنصر]] !! [[لایه الکترونی|تعداد الکترون/پوسته]] !! [[آرایش الکترونی]]<ref group="note">[[نماد گاز نجیب]] نماد گاز نجیب است که برای مختصر مورد استفاده قرار می گیرد، نزدیکترین گاز نجیب است که قبل از عنصر در سوالسؤال نوشته شده است در اول، و سپس پیکربندی الکترونی است که از آن نقطه به جلو ادامه داده است.
{{پانویس|group="note"|30em {{configuration is continued from that point forward.</ref>
|-
۴۰٬۳۸۳

ویرایش