باز کردن منو اصلی

تغییرات

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
شمارگان واژه‌ای است فارسی كهکه در برابر واژهٔ «تيراژتیراژ» استفاده می‌شود. ايناین واژه جمع «شماره» است و مراد از آن تعداد نسخه‌هايی‌نسخه‌هایی‌ از يكیک مجله،[[كتابکتاب]]، [[لوح فشرده]] (سی‌دی)، نوار كاست،کاست، [[روزنامه]] و یا [[فيلمفیلم]] است كهکه در يكیک بار تكثيرتکثیر و منتشر می‌شود.
 
به عنوان مثال می‌گوييممی‌گوییم: شمارگان مجلهٔ [[رشد دانش‌آموز]] در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ برابر ۸۶۰ هزار نسخه بوده استبوده‌است و يایا ايناین كهکه شمارگان نخستيننخستین چاپ كتابکتاب «قرآن حكيمحکیم» بيستبیست هزار نسخه بوده استبوده‌است.
 
{{ناقص}}