تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Somayeh89/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
 
'''تجریدالاعتقاد'''، تالیف [[خواجه نصیرالدین طوسی]]، کتابی در [[علم کلام]] و به زبان عربی است. اینموضوع کتابآن ازتوضیح کتابو هایاثبات مهمیعقاید [[امامیه]] است کهو درجزء تبیینکتاب عقایدهای امامیه نگاشته شدهمهم (و به گفتهعقیده برخی، اولیننخستین آنهاکتاب) بهدر حساباین می‌آید.زمینه [۱]شمرده می شود.
 
این کتاب در ابتدا تحریر العقاید نام داشت، اما بعدها به اسامی دیگری همچون تجرید الاعتقاد، تجرید العقائد، و تجرید الکلام شهرت یافت.<ref>آقابزرگ طهرانی، الذریعه، ج ۳، ص۳۵۳</ref>
 
 
معروف ترین و ظاهراً نخستین شرح تجریدالاعتقاد توسط [[علامه حلّی]]، (شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی) نوشته شده است. این شرح، [[کشف المراد]] فی شرح تجرید الاعتقاد نام دارد. برخی معتقدند که اگر این شرح نبود، شاید مقصود دقیق خواجه از مباحث این اثر هیچگاه روشن نمی‌شد.<ref>همان</ref>
 
سایر شرح های معروف و قدیمی این اثر عبارت‌اند از:
 
تعرید الاعتماد فی شرح تجرید الاعتقاد، اثر شیخ شمس الدین محمد اسفراینی بیهقی (متوفی ۷۴۶)
تسدید یا تشیید القواعد فی شرح تجرید العقاید، معروف به شرح قدیم، اثر شمس الدین محمودبن عبدالرحمان بن احمد عامی اصفهانی
شرح فاضل قوشچی (متوفی ۸۷۹) که به شرح جدید شهرت یافته است.
شرح ملاعبدالرزاق لاهیجی (متوفی ۱۰۵۱)
 
==منابع==
۶۴

ویرایش