تفاوت میان نسخه‌های «اودو شفر»

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
== نتایج تحقیقات ==
=== معضلات در مطالعات بهائی ===
به نظر شفر غیر بهائیان به ندرت مایل به مطالعه آثار مبارکه امر بهائی هستند. زیرا که آن‌ها مانند جمیع کتب مقدّسه به هیچ وجه نظام مند نیستند .<ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref><ref>{{harvnb|Schaefer|1992e}}</ref>. همچنین الساندرو باوزانی می گویدمی‌گوید این آثار ''مطلقاً واقع ستیزانه و عمیقاً تمثیل گرا'' و ''کاملاً غیر عادیغیرعادی'' هستند.<ref>Bahai Religion, p.32</ref>. تحقیقات بهائی عمده متمرکز بر روی تاریخ شده و در مقابل بر روی اصول عقائد کلامی به وسعت حوزه تاریخ، کار تحقیقاتی انجام نشده است. به غیر از اثر [[خوآن کول]] تحت عنوان ''مفهوم مظهریت در در آثار بهائی'' <ref>{{harvnb|Cole|1982}}</ref>و اثر [[موژان مؤمن]] تحت عنوان ''نسبیت گرایی: اساسی برای ماوراءالطبیعه بهائی''<ref>{{harvnb|Momen|1988}}</ref> کتب اساسی و عمیقی در رابطه با وجوه ماوراءالطبیعه و الاهیات ظهور بهاءالله نوشته نشده است.
 
شفر برای اثبات نظر خود در رابطه با فقدان مقالات اصول عقائد کلامی از نشريهنشریه مطالعات امری {{به انگلیسی|Journal of Baha’i Studies}} مثال می آوردمی‌آورد. برای مثال مقالاتی در مورد موضوعات کشاورزی، زبان بينبین‌المللی، المللی، حياتحیات خانواده، و مطالب زيادیزیادی در مورد شعر و شاعری چاپ شده است، ولی مقالات بسياربسیار محدودی در مورد الهياتالهیات و ظهور الهی نوشته شده است. از آن میان می توانمی‌توان به مقاله تاد لاوسون در مورد قيّومقیّوم الاسماء<ref>{{harvnb|Lawson|1990}}</ref> و اثر اخيراخیر سيناسینا فاضل و خاضع فناناپذيرفناناپذیر در مورد ادّعای انحصار گرايیگرایی و بی همتايیهمتایی در آئينآئین مسيحیمسیحی<ref>{{harvnb|Fazel|1990}}</ref> اشاره کرد.
 
به نظر شفر مطالعات تحقیقی به منظور بررسی بنیادین فلسفه زیربنای موضوعاتی مانند گناه، وجدان، اخلاقيات،اخلاقیات، و تعاليمتعالیم اجتماعی انجام نشده است .<ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>. برای مثال به نظر او نقش عقل و منطق در زندگی بر اساس آموزه هایآموزه‌های بهائیت هرگز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. بياناتیبیاناتی به ظاهر متناقض از عبدالبهاء در مورد عقل وجود دارد، و تا کنون، هیچ محققی اصول تفسيریتفسیری زيربنایزیربنای آنها را مورد مطالعه قرار نداده است. همچنین در مورد گفتارهایی عبدالبهاء در مورد امور سياسيسیاسی نیز متناقض به نظر ميرسدمی‌رسد. شفر می گویدمی‌گوید: '«'ضابطه و دستور العمل ساده که امر بهائی اساساً غيرسياسیغیرسیاسی میمی‌باشد، باشد، ديگردیگر قابل توجيهتوجیه نيستنیست''». همچنین هیچ اثری در مورد تفکّر سياسی،سیاسی، تعاليمتعالیم اجتماعی و نظريه هاینظریه‌های سياسیسیاسی زيربنایزیربنای آنها در بهائیت نوشته نشده است. اوّليناوّلین و آخرينآخرین کسی که سعی کرد اصول و احکام اجتماعی بهائیت را برشمارد دکتر اسلمنت، درحدود هفتاد سال پيشپیش بود .<ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>.
 
شفر نقل می کندمی‌کند که روشنفکر جوان روسی شکایت شکايت می کردمی‌کرد که بسياریبسیاری از مبلغينمبلغین سيارسیار بهائی که از غرب می آيندمی‌آیند معلوماتی غيرنقادانهغیرنقادانه و سطحی دارند و غالباغالباً قادر به جوابگويیجوابگویی به سؤالاتی که دربارهدربارهٔ بهائیت مطرح میمی‌شود شود نيستندنیستند. روشهای تبليغتبلیغ دسته جمعی که در سايرسایر نقاط جهان به کار گرفته شده در کشورهايیکشورهایی که مردم آنها بيشتربیشتر رویکرد عقلی، فلسفی و روشمند به یافتن حقيقتحقیقت دارند، کاربرد ندارد .<ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>. يکییکی از اهداف مهم جامعه بهائی ايجادایجاد روابط دوستانه با افراد برجسته مانند سياستمدارانسیاستمداران و رهبران انديشه میاندیشه باشدمی‌باشد. در این راستا شوقی افندی می گویدمی‌گوید: «ما ياد گرفته ايمیادگرفته‌ایم که تعاليمتعالیم عميق ترعمیق‌تر را ''هوشمندانه و به نحوی جذاب به چنينچنین نفوسی'' ارائه دهيمدهیم» .<ref>People Prominent (1949), Issue 3</ref>. به نظر شفر انتشار ترجمه انگلیسی کتاب اقدس و احکامی با مقرّرات الزام آور رفتاری، با لزوم اطاعت مطلق و شرايطششرایطش به عنوان حکمی که برای آزادی شخصی محدوديتمحدودیت مطلق ايجادایجاد می کند،می‌کند، و ''غیر قابلغیرقابل سؤال و انتقاد'' باشد، در ميانمیان افراد عصر حاضر میمی‌تواند تواند ايجادایجاد انزجار و نفرت می کند می‌کند.<ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>. بر همین اساس [[ايگنازایگناز گلدزيهرگلدزیهر]] معتقد است که تا آنجا که به سياستسیاست مربوط می شود،می‌شود، بايدباید انتظار داشت که بهاءاالله در زمره ليبرالهالیبرالها باشد، امّا وقتی او را در میان افرادی می يابيممی‌یابیم که عليهعلیه آزادی تلاش میمی‌کنند، کنند، نااميد می شويمناامید می‌شویم.<ref>{{harvnb|Goldziher|1963|p=279}}</ref>.
 
به عقیده شفر اینکه بهاءاالله همه چيزچیز را بيانبیان کرده و ما برای اطـلاعاطلاع از حقيقتحقیقت نيازنیاز به هيچيکهیچ‌یک از فلاسفه نداريم،نداریم، کوته بينانهبینانه و کاملاً بی اساس است .<ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>. به بیان او حکم بهائی اجتناب از معاشرت با [[ناقضین عهد و میثاق]] است، امّا هيچهیچ حکم بهائی صادر نشده که بهائیان را از تحليلتحلیل و رد کردن اظهارات آنها منع کند.
 
==== بررسی ادبياتادبیات بهائی قبل از انتشار ====
به نظر شفر مسأله ایمسئله‌ای که هر نويسندهءنویسندهٔ بهائی با آن مواجه است، جريان تصويبجریان تأليفاتتصویب میتألیفات باشدمی‌باشد. در گذشته، احبّاء مکرّراً به مرکز جهانی مراجعه نموده لزوم بررسی نسخهءنسخهٔ خطـّی مؤلـّفينمؤلـّفین بهائی را مورد سؤال قرار داده و ايناین نکته را خاطرنشان ساخته اندساخته‌اند که گاهی اوقات ايناین جريانجریان به طريقیطریقی بسياربسیار خشک و انعطاف ناپذيرانعطاف‌ناپذیر صورت ميگيرد می‌گیرد. عقيدهعقیده شفر ايناین است که روش که توسّط ولی امراالله به عنوان اقدامی موقـّت جهت صيانتصیانت بهائیت به اجرا در آمد،درآمد، هنوز قابل لغو نيستنیست. امّا، ايناین فرايندفرایند گاهی اوقات بسياربسیار نابخردانه صورت ميگيردمی‌گیرد و مانند سانسور عمل می کندمی‌کند. اگرچه هدف آن حصول اطميناناطمینان از ايناین است که تعاليمتعالیم بهائی در نسخهءنسخهٔ مقدّماتی به نحوی نادرست بيانبیان نشده باشد، امّا بررسی کنندگان گاهی اوقات سبک نگارش را نيزنیز مورد بررسی قرار می دهندمی‌دهند و در سبک شخصی مؤلـّف دخالت می کنندمی‌کنند. در برخی موارد، بررسی کنندگان حتـّی تخصّص و صلاحيتصلاحیت لازم برای بررسی اثری را ندارند. نتيجهءنتیجهٔ حاصله جز دلسردی مؤلـّف و جلوگيریجلوگیری از انتشار کتب و نوشته هايینوشته‌هایی که نيازنیاز به آنها مبرم است، نخواهد بود. مسلـّماً افراد بررسی کننده عنداللـّزوم خود را نوعی شريکشریک در تأليفتألیف تلقـّی ميکنندمی‌کنند و سعی دارند نظريهنظریه خود در خصوص موضوع، ساختار و سبک نوشته را به مؤلـّف تحميلتحمیل نمايندنمایند. شفر پیشنهاد می کندمی‌کند که هيأت هایهیئت‌های اداری بايدباید از تأثيراتتأثیرات مخرّب چنينچنین استفادهءاستفادهٔ نادرستی بر انتشار کتب و آثار ثانوی بهائی آگاه باشند .<ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>.
 
== پانویس ==
{{پانویس|4۴}}
 
== منابع ==
* {{Cite book
| last = Goldziher
| first = Ignaz
| year = 1963
| title = Vorlesungen über den Islam
| publisher = Heidelberg
| location =
| ISBN=
| ref={{harvid|Goldziher|1963}}
}}
* William S. Hatcher: ''The Quest for the Metaphysical Jesus''; in: World Order 12/4 (1978); S. 35–42
 
* {{Literatur
| Titel=Der Bahá’í in der modernen Welt. Strukturen eines neuen Glaubens
| first = Juan
| editor-last= Momen
| editor-first=Moojan
| year = 1982
| title = Studies in the Babi & Baha'i Religions
* {{Cite book
| last = Momen
| first = Moojan
| editor-last= Momen
| editor-first=Moojan
| year = 1988
| title = Studies in the Babi & Baha'i Religions
| first = Seena
| last2 = Fananapazir
| first2 = Kazeh
| date = 1990
| title = A Baha’i Approach to the Claim of Exclusivity and Uniqueness in Christianity
| url =
| journal = Journal of Bahá’í Studies
| publisher = Association for Bahá’í Studies
| volume = 3
| issue = 2
| pages = 15
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|Fazel|1990}}
}}
* {{cite journal
| last = Lawson
| first = Todd
| date = 1990
| title = Interpretation as Revelation: The Qur’án Commentary of the Báb
| url =
| journal = Journal of Bahá’í Studies
| publisher = Association for Bahá’í Studies
| volume = 2
| issue = 4
| pages = 17
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|Lawson|1990}}
}}
| ref={{harvid|Schaefer|1992a}}
}}
* {{Cite book
| last = Schaefer
| first = Udo
| editor-last= Gollmer
| editor-first= Ulrich
| year = 1992b
| title = Encyclopédie Philosophique Universelle
| chapter= Schaefer, Udo: La lumière luit dans les ténèbres. Cinq études sur les Révélations après Jésus-Christ. (The Light Shineth in Darkness. Five studies in revelation after Christ)
| volume= 3/2
| publisher =
| location = Paris
| ref={{harvid|Schaefer|1992b}}
}}
* {{cite journal
| last = Schaefer
| first = Udo
| date = 1992c
| title = Einige Anmerkungen zu den strafrechtlichen Bestimmungen im Kitábu'l-Aqdas
| url =
| journal = Payyam-i Bahá'í
| publisher =
| volume =
| issue = 161
| pages = 16-22
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|Schaefer|1992c}}
}}
* {{cite journal
| last = Schaefer
| first = Udo
| date = 1992d
| title = Challenges to Bahá'í Studies
| url =
| journal = Bahá'í Studies Review
| publisher = Intellect
| volume = 2
| issue = 1
| pages =
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|Schaefer|1992d}}
}}
* {{cite conference
| first = Udo
| last = Schaefer
| title = Challenges to Bahá'í Studies
| book-title = The first European Conference on Baha'i activities in Universities
| place = Brno, Czechoslovakia
| pages = January 2-5
| year = 1992e
| ref={{harvid|Schaefer|1992e}}
}}
 
* {{Literatur
| Titel=Die Freiheit und ihre Schranken. Zum Begriff der Freiheit in Bahá’u’lláhs Kitáb-i-Aqdas
}}
* {{Literatur
| Autor=zusammen mit Nicola Towfigh und Ulrich Gollmer
| Titel=Desinformation als Methode. Die Bahá’ísmus-Monographie des F. Ficicchia
| Sammelwerk=Religionswissenschaftliche Texte und Studien
| Band=6
| Verlag=Georg Olms Verlag
| Ort=Hildesheim, Zürich, New York
| Jahr=1995
| ISBN=3-487-10041-X
* {{Cite book
| last = Schaefer
| first = Udo
| year = 1997
| title = Die mystische Einheit der Religionen. Zum interreligiösen Dialog über ein Weltethos
| publisher = Bahá’í-Verlag
| location = Hildesheim, Zürich
| ISBN=3-487-10159-9
| ref={{harvid|Schaefer |1997}}
* {{Cite book
| last = Schaefer
| first = Udo
| year = 2002
| title = Glaubenswelt Islam. Eine Einführung
* ''Infallible Institutions?''; in: Seena Fazel, John Danesh: ''Reason & Revelation, New Directions in Bahá’í Thought''; Los Angeles: Kalimat Press 2002c, S. 3–37
* ''An Introduction to Bahá’í Law: Doctrinal Foundations, Principles and Structures''; in: Journal of Law and Religion 18/2 (2002–2003); Saint Paul, Minnesota: Hamline University School of Law
 
* {{Literatur
| Titel=Heilsgeschichte und Paradigmenwechsel. Zwei Beiträge zur Bahá’í-Theologie
| Ort=Hofheim
| Jahr=2003
| ISBN=3-87037-404-7
}}
* {{Cite book
| last = Schaefer
| first = Udo
| year = 2000
| title = Die Verfassung der Bahá’í-Gemeinde. Die Statuten der gewählten Institutionen
| ref={{harvid|Schaefer |2000a}}
}}
* {{Cite book
| last = Schaefer
| first = Udo
|editor-last= Kröger
|editor-first=Detlef
| year = 2000
| title = Religionsfriede als Voraussetzung für den Weltfrieden
|chapter= Universaler Friede?: Perspektiven aus der Botschaft Bahá’u’lláhs
|volume=
| publisher = Osnabrück
| location =
| ref={{harvid|Schaefer|2000b}}
}}
* {{cite journal
| last = Danesh
| first = Roshan
| date = 2004
| title = The Politics of Delay: Social Meanings and the historical Treatment of Baha’i Law
| url =
| journal = World Order
| publisher =
| volume = 35
| issue = 3
| pages = 33-45
| bibcode =
| doi =
| access-date=
| ref={{harvid|Danesh|2004}}
}}
* {{Cite book
| last = Schaefer
| first = Udo
|editor-last= Publisher
| editor-first=George Ronald
| year = 2007
| title = Bahá’í Ethics in Light of Scripture
== پیوند به بیرون ==
* {{DNB-Portal|123993989}}
* [http://www.udoschaefer.com/ Webseite Udo Schaefers]
 
[[رده:افراد زنده]]