تفاوت میان نسخه‌های «راز گل شب‌بو»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سرپرستي⟸سرپرستی، گرماي⟸گرمای، ، زيادي⟸زيادی، ، خالي⟸خالی، ، زودي⟸زودی، ، امضاي⟸امضای، ، چيزي⟸...)
 
'''راز گل شب بو''' فیلمی به کارگردانی [[سعید خورشیدیان]] و نویسندگی [[محمود حسنی]] ساختهٔ سال ۱۳۷۲ است.
== خلاصه داستان ==
الهه در بينبین اثاثيهاثاثیه پدرش تابلويیتابلویی با امضای «پريوشپریوش» مي‌يابدمی‌یابد و كنجكاوانهکنجکاوانه پيگيرپیگیر جستجوی صاحب تابلو مي‌شودمی‌شود. نامادريش،نامادریش، «نرگس» كهکه در بيمارستانبیمارستان بستريبستری است، چيزیچیزی از تابلو نمي‌داند،نمی‌داند، اما نتيجهنتیجه جستجوها، سرانجام «الهه» را به ايناین واقعيتواقعیت مي‌رساندمی‌رساند كهکه «پريوشپریوش» مادرش بوده است.است؛ و بعد به ايناین حقيقتحقیقت دست مي‌يابدمی‌یابد كهکه پدر پس از مرگ «پريوشپریوش» تنها زمانی آرام گرفت كهکه با «نرگس» كهکه شباهت زيادیزیادی به «پريوشپریوش» داشت، آشنا گرديدگردید. اما «نرگس» هرگز موفق به پر كردنکردن جای خالی «پريوشپریوش» نشد و به زودی التهاب و گرمای اوليهاولیه فرو نشست و بيبی تفاوتی حاكمحاکم بر زندگيشانزندگیشان گرديدگردید. عدم توجه و سردی رابطه بينبین پدر و «نرگس» سرانجام «نرگس» را روانه بيمارستانبیمارستان مي‌كندمی‌کند. الهه كهکه از ايناین وضعيتوضعیت متأثر شده ضمن قدردانی از او كهکه چون «مادر» او را سرپرستی و بزرگ كرده،کرده، موقعیت فراهم مي‌آوردمی‌آورد تا پدرش نيزنیز سپاسگزار «نرگس» باشد.
 
==بازیگران==
*[[ماهایا پطروسیان]]