تفاوت میان نسخه‌های «بازیگر (فیلم ۱۳۷۸)»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ولي⟸ولی، متواري⟸متواری، ، ماجراي⟸ماجرای، ، لاك⟸لاک، ، كمك⟸كمک، ، علي⟸علی، ، ساختگي⟸ساختگی، ، ت...)
(←‏خلاصه داستان: ابرابزار)
 
'''بازیگر (فیلم)''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[محمدعلی سجادی]] ساختهٔ سال ۱۳۷۸ است.
== خلاصه داستان ==
هرمز هدايتیهدایتی بدنبال ورشكستگیورشکستگی خود، برای رهايیرهایی از طلبكارانطلبکاران طی صحنه سازی برادرش حامد در سانحه آتش سوزیآتش‌سوزی متواری شده و ناپديد ميناپدید گرددمی‌گردد. رويارؤیا همسر هرمز كهکه حامد را در مرگ همسرش مقصر مي داندمی‌داند پس از ملاقات با علی كهکه شباهت زيادیزیادی به هرمز دارد از او تقاضای كمککمک مي كندمی‌کند. هرمز كهکه پس از ماجرای مرگ ساختگی خود در لاک انزوا فرورفته است با ديدندیدن علی و شباهت زيادشزیادش به خود تصميمتصمیم به قتل او مي گيرد.می‌گیرد؛ ولی حامد كهکه با باطل شدن شناسنامه هرمز صاحب اموال او شده است علی را نجات ميدهدمی‌دهد. علی پس از نجات خود نزد رويارؤیا رفته و او را از زنده بودن هرمز آگاه مي سازدمی‌سازد سرانجام هرمز در جريانجریان در گيریدرگیری خود با حامد كشتهکشته مي شودمی‌شود و علی و رويارؤیا با هم ازدواج مي كنندمی‌کنند.
 
==بازیگران==
*[[حبیب اسماعیلی]]