تفاوت میان نسخه‌های «لبه تیغ (فیلم ۱۳۷۱)»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: نگهباني⟸نگهبانی، سنگي⟸سنگی، ، هاي⟸های، ، مرتضي⟸مرتضی، ، جراحي⟸جراحی، ، بستري⟸بستری، ، فرمانده...)
 
'''لبه تیغ (فیلم ۱۳۷۱)''' فیلمی به کارگردانی [[جمال شورجه]] و نویسندگی [[حمید آخوندی]]، [[رسول ملاقلی پور]]، [[جمال شورجه]] ساختهٔ سال ۱۳۷۱ است.
== خلاصه داستان ==
اعضای يكیک گروه قاچاق اشيایاشیای عتيقهعتیقه پس از كشتنکشتن يكیک نگهبان در ويرانه هایویرانه‌های تخت جمشيدجمشید سنگی قيمتیقیمتی را می ربايندمی‌ربایند و قصد دارند آن را در حراج لندن به فروش برسانند. صادق و حاج مرتضی مأمور می شوندمی‌شوند تا ماجرا را پيگيریپیگیری كنندکنند. آن هاآن‌ها با دستگيردستگیر كردنکردن نگهبانی، كهکه در سرقت و خارج كردنکردن اشيایاشیای عتيقهعتیقه دست دارد، اعضای گروه را شناسايی میشناسایی كنندمی‌کنند. در همينهمین هنگام دختر صادق بستری می شودمی‌شود و نيازنیاز به عمل جراحی پيداپیدا می كندمی‌کند. صادق قادر نيست هزينهنیست يهزینهٔ عمل دخترش را بپردازد؛ اما در بيمارستانبیمارستان فردی به نام ساسان روزبه، از مسؤولان گروه قاچاق اشيایاشیای عتيقه،عتیقه، صورت حساب را می پردازدمی‌پردازد. صادق به ظاهر با روزبه و همسرش طرح دوستی می ريزدمی‌ریزد و پس از دستگيریدستگیری روزبه به او كمكکمک می كندمی‌کند. صادق به عنوان رابط ميانمیان روزبه و هارون، فروشندهفروشندهٔ ياشیای اشيای عتيقهعتیقه در لندن، عمل می كندمی‌کند و همسر روزبه را كهکه با هارون در هنگام معامله با ديپلمات هایدیپلمات‌های خارجی لو رفته اندرفته‌اند نجات می دهدمی‌دهد. هارون كهکه به صادق شک برده است اشيایاشیای عتيقهعتیقه را برای خروج از كشورکشور آماده می كندمی‌کند و به معاونش دستور میمی‌دهد دهد كهکه صادق را به قتل برساند. صادق محل اشيایاشیای عتيقهعتیقه را كشف میکشف كندمی‌کند و قبل از ايناین كهکه معاون هارون بتواند نقشه ينقشهٔ خود را عملی كندکند مأموران به فرماندهی حاج مرتضی سر می رسندمی‌رسند و پس از دستگيردستگیر كردنکردن قاچاق هاقاچاق‌ها صادق را نجات می دهندمی‌دهند.
 
==بازیگران==
*[[بیژن امکانیان]]