تفاوت میان نسخه‌های «دایرکت ادمین»

اشکان.ح صفحهٔ دایرکت ادمین را به دایرکت‌ادمین منتقل کرد: با توجه به اینکه در زبان انگلیسی پیوسته نوشته می‌شود
(اشکان.ح صفحهٔ دایرکت ادمین را به دایرکت‌ادمین منتقل کرد: با توجه به اینکه در زبان انگلیسی پیوسته نوشته می‌شود)
 
(بدون تفاوت)